Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 19/07/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Giải thưởng Kovalepxkaia 
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 
Kinh nghiệm công tác Hội 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
Mô hình hoạt động Hội 
Phong trào thi đua 
Hướng về biển đảo 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
76469401

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Trà Vinh: Triển khai nhiều mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác
Cập nhật: 02/03/2018

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong nhiều năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong đoàn viên Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.

Phong trào đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Góp phần làm nên kết quả đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (BCHCĐCS) đã có nhiều nghiên cứu tham mưu đề xuất với cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan việc triển khai thực hiện các chuyên đề và xây dựng tiêu chuẩn khung về đạo đức lối sống của cán bộ, công chức để tổ chức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Lồng ghép thực hiện các chuyên đề với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước" giai đoạn 2010- 2015 và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua "Dân vận khéo"...

Qua học tập các chuyên đề, từng cán bộ, công chức đều ý thức cao trong việc triển khai học tập thực hiện theo gương Bác, ý thức gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và sử dụng có hiệu quả thời gian, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, sử dụng tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm với công việc được giao, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, gần gũi với quần chúng nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức đều có tính tự giác nêu cao tính gương mẫu, đi đầu, tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, ý thức phục vụ nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách quần chúng, có tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ cao và chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... Tổ chức thực hiện lồng ghép việc học tập và làm theo gương Bác gắn với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí về tiền, của, thì giờ...cụ thể như: Tiết kiệm trong chi tiêu tài chính công, quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, thực hiện chuyến đi công tác xuống cơ sở lồng ghép nhiều nội dung; xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, giải quyết công việc đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho cán bộ, công chức. Từ đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức có sự chuyển biến tích cực; chất lượng hiệu quả công tác được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hàng năm, nhân kỷ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và báo công dâng Bác gắn với sơ kết kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị vừa qua được Ban Chấp hành Công đoàn quán triệt triển khai thực hiện tạo thành phong trào mạnh mẽ, nhiều mô hình chuyển từ "Học tập" sang "Làm theo" gương Bác như: Cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh thể hiện việc làm theo ở sự chuyển biến nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, tập trung hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở, khắc phục việc hành chính hóa, chú trọng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhiệm vụ, hoạt động ưu tiên để nâng cao hiệu quả làm việc, thực hiện một chuyến đi công tác tại cơ sở lồng ghép nhiều nội dung, tập trung nắm tình hình và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo phong trào đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với những cách làm sáng tạo, phù hợp, biết cụ thể nội dung các công việc phải làm, lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động, tạo ra nhiều phong trào, mô hình hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như các phong trào tiết kiệm theo gương Bác, nuôi heo đất khuyến học, hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng... Trong đó, mô hình phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác có 100% cán bộ, công chức tham gia hàng tháng tiết kiệm 01 ngày lương được 1.740.000đ giúp cho 02 người già neo đơn, mô hình hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình hàng tháng góp 12.000.000đ giúp cho 02 cán bộ, công chức cơ quan, mô hình phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng hàng quý Ban Chấp hành Công đoàn cùng với đại diện lãnh đạo cơ quan tổ chức đến thăm và tặng quà cho 02 Mẹ với số tiền 3.000.000đ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác, BCH CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chú trọng công tác tuyên truyền làm cho mỗi cán bộ, công chức hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo gương Bác, tạo được sự thống nhất về nội dung và hành động, huy động sự tham gia đông đảo, tự giác của cán bộ, công chức cơ quan. Trong triển khai tổ chức thực hiện có xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng chuyên đề, nghiên cứu, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiển. Trong chỉ đạo xác định đúng nội dung trọng tâm, trọng điểm, đưa ra các hình thức tổ chức thiết thực, phát động đến từng tập thể các phòng, ban, trung tâm và cá nhân tiến hành đăng ký thực hiện từng phần việc cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt để làm đòn bẩy thúc đẩy phong trào. Đưa kết quả thực hiện theo gương Bác vào một trong các tiêu chí thi đua đánh giá xếp loại hàng năm của từng cán bộ, công chức, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Bích Liễu, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh/PNVN (LH)

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk sơ kết giữa nhiệm kì thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ
 • Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền qua các cuộc thi
 • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Sơn La
 • TYM đã trao hơn 130 mái ấm tình thương hỗ trợ phụ nữ khó khăn
 • ‘Bông hồng thép’ Annegret Kramp-Karrenbauer trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Đức
 • Phụ nữ Thái Nguyên, Điện Biên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning