TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI CON GÁI - Tập 3: Tuổi xuân để lại chiến trường