Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 28/05/2018
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Đại hội XII 
Đại hội XI 
Đại hội X 
Đại hội IX 
Đại hội VIII 
Đại hội VII 
Đại hội VI 
ĐH Thi đua yêu nước và các HN biểu dương 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
67211624

ĐẠI HỘI VIII
Điều lệ Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam
Cập nhật: 16/11/2005

(Do Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII bổ sung, sửa đổi và thông qua)

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một tổ chức tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ.

Hội là thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, là thành viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ Quốc tế và là thành viên của Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (hiệp hội các nước Đông Nam á ).

Mục đích của Hội là hoạt động vì sự bình đẳng phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của phụ nữ.

Từ những tổ chức tiền thân cho đến Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đã tập hợp, đoàn kết được đông đảo phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu kiên cường, đem tài năng, trí tuệ góp phần vào sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vì hạnh phúc con người, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Hội tham gia tích cực trong các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chương I

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Điều 1: Chức năng của Hội LHPN Việt Nam là:

Đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích chính đáng và hợp pháp của phụ nữtham gia quản lý Nhà nước. Hội đoàn kết, tổ chức, hướng dẫn phụ nữ nâng cao hiểu biết về giới và trình độ mọi mặt để góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chăm lo quyền lợi phụ nữ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa..

Điều 2: Nhiệm vụ của Hội:

1) Động viên phụ nữ tự lực, tự cường nâng cao hiểu biết về giới, về luật pháp, chính sách và trình độ mọi mặt. Tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2) Tham gia xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nước có liên quan đến quyền lợi, đời sống của phụ nữ, trẻ em nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.

3) Hướng dẫn, giúp đỡ phụ nữ hiểu biết về nuôi dạy con, giữ gìn giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tổ chức cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

4) Xây dựng, củng cố các cấp Hội vững mạnh, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội, giới thiệu phụ nữ có đức, có tài tham gia vào các cơ quan lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp...

5) Đoàn kết, hợp tác rộng rãi với phụ nữ các nước, các tổ chức và cá nhân tiến bộ, trong khu vực và trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

Chương II

HỘI VIÊN

Điều 3: Phụ nữ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, kể cả phụ nữ Việt đang cư trú ở nước ngoài, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, tán thành Điều lệ Hội, tham gia các hoạt động của Hội thì được công nhận là hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Điều 4: Nữ công nhân viên chức và lao động (nơi có tổ chức công đoàn), là thành viên tập thể của Hội. Nhiệm vụ, quyền hạn, cụ thể của tổ chức hội viên tập thể do Đoàn chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữViệt Nam và Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam qui định.

Điều 5:Phụ nữ trong các lực lượng vũ trang là hội viên của Hội.

Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của tổ chức phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam do Đoàn chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam qui định.

Điều 6: Các tổ chức phụ nữ hợp pháp khác tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện gia nhập Hội thì được công nhận là thành viên của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức thành viên do cấp nào quyết định công nhận, cấp đó qui định cụ thể.

Điều 7: Nhiệm vụ của Hội viên:

1)Chấp hành điều lệ Hội, tham gia sinh hoạt và đóng hội phí cho Hội.

2) Học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt. Góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh.

3) Đoàn kết, giúp nhau trong công tác, học tập, lao động và tổ chức cuộc sống gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Điều 8: Quyền của Hội viên:

1) Được tham gia mọi hoạt động của Hội.

2) Được giúp đỡ bênh vực khi quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm

3) Được dân chủ bàn bạc công việc của Hội, được ứng cử, đề cử vàbầu cửngười vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

4) Được góp ý và đề đạt nguyện vọng với tổ chức Hội.

Chương III

NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC - CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CÁC CẤP HỘI

Điều 9: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống nhất hành động.

Cơ quan lãnh đạo các cấp Hội thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Điều 10: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức theo 4 cấp:

- Trung ương

- Tỉnh, thành và cấp tương đương

- Huyện, quận, thị xã và cấp tương đương.

-Xã, phường và cấp tương đương .

Khi cần thiết, Ban chấp hành cấp Trung ương và Tỉnh - Thành có thể thành lập tổ chức Hội theo nguyện vọng của phụ nữ, phù hợp với quy định của Hiến pháp. Nhiệm vụ, quyền hạn, của các tổ chức này do Ban chấp hành cấp thành lập quyết định.

Điều 11: Ban chấp hành các cấp hội đều do dân chủ bàn bạc, thương lượng bầu ra, bầu bằng hình thức nào do Đại hội cấp đó quyết định.

Điều 12: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của mỗi cấp Hội là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên của cấp đó.

Đại hội phụ nữ cấp nào do Ban chấp hành cấp đó triệu tập.Thành phần đại biểu chính thức của Đại hội các cấp gồm:

- Uỷ viên Ban chấp hành đương nhiệm

- Đại biểu bầu từ dưới lên

- Đại biểu chỉ định (không quá 10%)

Đại hội phụ nữ Trung ương, tỉnh thành, quận huyện và xã phường 5 năm 1 lần. Khi cần có thể triệu tập Hội nghị giữa nhiệm kỳ.

Điều 13: Đại hội phụ nữ toàn quốc có nhiệm vụ:

Đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới:

Bổ sung, sửa đổi và thông qua Điều lệ Hội.

Quyết định cơ cấu, số lượng, hình thức bầu và bầu Ban chấp hành mới.

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và các hoạt động Hội.

Điều 14: Đại hội phụ nữ các cấp có nhiệm vụ:

Đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của cấp Hội nhiệm kỳ tới.

Góp ý kiến các văn bản dự thảo của Đại hội cấp trên. Quyết định cơ cấu số lượng, hình thức bầu và bầu Ban chấp hành mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đại hội phụ nữ các cấp uỷ quyền cho Ban chấp hành các cấp khi cần thiết được bầu bổ sung thêm uỷ viên Ban chấp hành (không quá 10% số lượng uỷ viên Ban chấp hành do Đại hội các cấp quyết định).

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và các hoạt động của Hội.

Điều 15:

Các uỷ viên Ban chấp hành các cấp Hội đã nghỉ hưu hoặc thay đổi công tác, nếu không thuộc thành phần cơ cấu Ban chấp hành thì rút khỏi Ban chấp hành, Ban chấp hành các cấp khi khuyết uỷ viên thì được quyền bầu bổ sung (không quá 1/3 số uỷ viên ban chấp hành do Đại hội quyết định.)

Điều 16: Ban chấp hành Trung ương.

Ban chấp hành Trung ương Hội có nhiệm vụ :

+ Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc, đánh giá tổng kết phong trào phụ nữ theo định kỳ:

+ Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

+ Đại diện tổ chức Hội trong các hoạt động với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong nước và quốc tế.

Ban chấp hành Trung ương Hội quyết định số lượng uỷ viên Đoàn chủ tịch, các Phó chủ tịch và bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tịch, các Phó chủ tịch

Ban chấp hành Trung ương Hội họp thường kỳ 1 năm 1 lần, khi cần có thể họp bất thường do Đoàn chủ tịch triệu tập.

Đoàn chủ tịch:

+ Đoàn chủ tịch thay mặt Ban chấp hành Trung ương Hội lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Hội giữa hai kỳ hội nghị Ban chấp hành và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban chấp hành Trung ương, quyết định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ.

+ Đoàn chủ tịch họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, khi cần có thể họp bất thường

+ Đoàn chủ tịch cử bộ phận thường trực.

+ Thường trực Đoàn chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành công việc giữa 2 nhiệm kỳ Đoàn chủ tịch, xử lý các công việc hàng ngày, giải quyết những phần công việc được Đoàn chủ tịch uỷ nhiệm; và chuẩn bị các vấn đề trình Đoàn chủ tịch quyết định.

Điều 17:

1. Ban chấp hành các cấp

Ban chấp hành tỉnh/thành, quận huyện và tương đương có nhiệm vụ:

+ Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp trên, đánh giá tổng kết phong trào phụ nữ địa phương theo định kỳ.

+ Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Đề xuất với Đảng và chính quyền chăm lo quyền lợi phụ nữ trẻ em.

+ Ban chấp hành các cấp bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội. Số lượng Ban thường vụ không quá 1/3 tổng số uỷ viên chấp hành.

+ Ban chấp hành cấp Tỉnh, Thành, Quận, Huyện và tương đương họp thường kỳ 1 năm 2 lần, khi cần có thể họp bất thường do Ban thường vụ triệu tập.

2. Ban Thường vụ các cấp:

+ Ban Thường vụ các cấp hội thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Ban chấp hành giữa 2 kỳ hội nghị Ban chấp hành, triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban chấp hành.

+ Ban Thường vụ các cấp Hội họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, khi cần có thể họp bất thường.

Chương IV

TỔ CHỨC HỘI PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ

Điều 18: Hội phụ nữ cơ sở là nền tảng của tổ chức Hội, được thành lập ở các xã, phường, thị trấn, chợ lớn, cơ sở đông nữ,....

+ Dưới cấp cơ sở có thể lập các chi hội, hoặc tổ phụ nữ theo thôn ấp. Nơi có chi hội, dưới chi hội là tổ phụ nữ.

+ Tổ phụ nữ được thành lập theo địa bàn dân cư, nghề nghiệp, lứa tuổi, sở thích... với nội dung và hình thức hoạt động đa dạng phù hợp với các đối tượng phụ nữ. Tổ phụ nữ sinh hoạt ít nhất 3 tháng 1 lần.

Điều 19: Ban chấp hành phụ nữ Hội cơ sở.

Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữcơ sở có nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội phụ nữ cấp trên và cấp mình, đề ra chương trình kế hoạch hành động ở cơ sở và tổ chức thực hiện.

2. Đề xuất với cấp chính quyền địa phương chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em.

3. Hướng dẫn phụ nữ kiến thức xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình, chấp hành luật pháp của Nhà nước và bảo vệ quyền lợi Hội viên.

4. Phát triển hội viên, hướng dẫn hoạt động của chi hội, tổ hội viên, xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, xây dựng quĩ hội, thu Hội phí và sử dụng quĩ hội, hội phí đúng nguyên tắc qui định.

5. Ban chấp hành phụ nữ cơ sở họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, Ban Thường vụ họp 1 tháng 1 lần, khi cần có thể họp bất thường do Ban Thường vụ triệu tập.

Chương V

KHEN THƯỞNG

Điều 20: Hội viên, cán bộ, tổ chức Hội và những cá nhân có nhiều công lao đóng góp cho phong trào phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội thì được Hội biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị chính quyền khen thưởng.

Hội viên, cán bộ Hội vi phạm Điều lệ, tuỳ theo mức độ.,Hội có hình thức giáo dục thích hợp hoặc đưa ra khỏi danh sách hội viên.

Chương VI

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 21: Tài chính của Hội bao gồm:

- Hội phí.

- Ngân sách Nhà nước cấp

- Nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của Hội.

- Các khoản thu do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ.

Mức thu hội phí do Ban chấp hành Trung ương Hội qui định cho phù hợp với khả năng đóng góp của Hội viên. Các cấp Hội trích nộp hội phí và sử dụng các nguồn tài chính theo hướng dẫn của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Chương VII

CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI

Điều 22:

Điều lệ Hội do Đại hội phụ nữ toàn quốc thông qua, chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

Tất cả hội viên và tổ chức Hội có nhiệm vụ chấp hành Điều lệ. Đoàn chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành Điều lệ Hội./.

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Mỗi hội viên phụ nữ là một giám sát viên tích cực về an toàn thực phẩm
 • Thông báo gia hạn chào hàng cạnh tranh cung cấp máy tính và trang thiết bị CNTT
 • Tinh giản biên chế: Lao động nữ mong mỏi gì?
 • Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk
 • Các tỉnh, thành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
hotline
Dong hanh cung PN bien cuong
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning