Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 21/04/2018
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Văn bản thi đua 
Tài liệu sinh hoạt hội viên 
Báo cáo 
Văn bản xin ý kiến 
Hoạt động báo cáo viên 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
66556480

HỆ THỐNG VĂN BẢN HOẠT ĐỘNG HỘI
Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về:
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1974 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Cập nhật: 18/02/2014

Ngày 22/01/2014, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam ra văn bản hướng dẫn số 01/HD-ĐCT về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1974 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Sau đây là toàn văn Hướng dẫn:


HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Số:01/HD- ĐCT

                      
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

và 1974 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2014) và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào thời điểm phụ nữ cả nước hướng tới kỷ niệm 2000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng (mùng 01 tháng 8 năm Giáp Tuất -14 – mùng 01 tháng 8 năm Giáp Ngọ -2014); triển khai Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số văn bản luật pháp, chính sách mới; các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam. Để các hoạt động tổ chức có ý nghĩa thiết thực, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn các cấp Hội một số nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, truyền thống của phụ nữ Việt Nam;vai trò của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, trong xã hội.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước phát huy truyền thống Hai Bà Trưng; tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức, đa dạng, thiết thực với phụ nữ ở cơ sở, phù hợp với điều kiện của địa phương, không phô trương, hình thức.

- Chú trọng công tác tuyên truyền tại cơ sở, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ, quan tâm các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; nắm tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Cấp Trung ương:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ4 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, tập trung quán triệt thực hiện Chủ đề năm 2014 Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minhvà 4 trọng tâm ưu tiên.

- Hướng dẫn thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 2000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (2014-2019).

- Các cơ quan tuyên truyền, các ấn phẩm truyền thông của Hội tập trung tuyên truyềnvề lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, về thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; phong trào phụ nữ, hoạt động của Hội và gương phụ nữ tiêu biểu; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Các tỉnh/thành, đơn vị tùy theo điều kiện ở cơ sở để chỉ đạo các cấp Hội:

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo Tết đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn; động viên các tầng lớp nhân dân và hội viên, phụ nữ đoàn kết, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội.

- Quán triệt, triển khai và vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh thực hiện “Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

- Triển khai đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 2000 năm ngày sinh Hai Bà Trưng, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (2014-2019).

- Tuyên truyền, cung cấp thông tin về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; vai trò, giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam. Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội...

- Phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình, nhân tố mới tại địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động tham quan di tích lịch sử, văn hóa liên quan đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng, di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của địa phương; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ...

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ.

2. Nhiệt liệt chào mừng 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2014).

3. Nhiệt liệt chào mừng 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2014) và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

4. Phụ nữ Việt Nam phấn đấu học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5. Phụ nữ Việt Nam tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

6. Phụ nữ Việt Nam chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

7. Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

8. Phát huy truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu -Đảm đang”, phụ nữ Việt Nam phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị có kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động phù hợp, hiệu quả.

2. Kết thúc đợt kỷ niệm, Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị và các ban, đơn vị trực thuộc TW Hội tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị mình trong báo cáo hoạt động Hội tháng 03/2014, gửi về Văn phòng TW Hội.

 

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TW, Ban Tuyên giáo TW,

Văn phòng TW Đảng;

- Các đ/c Uỷ viên ĐCT TW Hội;

- Các Ban/đơn vị TW Hội;

- BTV Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị;

- Ban Nữ công - TLĐLĐ;

- Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN cơ quan;

- Lưu VT, TH.

                            TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                     PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

                          (đã ký)

 

 

                        Hoàng Thị Ái Nhiên

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Đảm việc nhà, chu toàn việc Hội
 • Chấm dứt hợp đồng lao động đối với phụ nữ có thai: Bị phạt tới 20 triệu đồng
 • Giấc mơ khởi nghiệp vươn ra thế giới từ đồ thủ công
hotline
Dong hanh cung PN bien cuong
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning