Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 24/08/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Hoạt động phổ biến pháp luật 
Xây dựng luật pháp, chính sách 
Chủ trương, chính sách của Đảng 
Luật pháp chính sách của Nhà nước 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
77387516

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG
Nghị quyết số 153 - NQ/TW
Cập nhật: 29/12/2005

Về công tác cán bộ nữ

Nghị quyết số 153 - NQ/TW ngày 10 tháng 1 năm 1967 Về công tác cán bộ nữ

 

I/ Vị trí, tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác cán bộ nữ

1. Phụ nữ miền Bắc nước ta chiếm trên 1/2 dân số. Trong kháng chiến chống Pháp trước đây cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước ngày nay, phụ nữ giữ vài trò ngày càng trọng yếu trên mọi lĩnh vực công tác; đặc biệt trên mặt trận sản xuất, phục vụ chiến đấu, chiến đấu và phục vụ đời sống quần chúng; nhất là ở nông thôn lực lượng nữ nông dân ngày càng phát huy vai trò to lớn của mình.

Giải phóng phụ nữ, đặc biệt là giải phóng lực lượng nữ nông dân đông đảo, trên thực tế là giải phóng sức sản xuất, đẩy mạnh cách mạng kỹ thuật, củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất, đồng thời đó cũng chính là nội dung trọng yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá hiện nay. Giải phóng phụ nữ sẽ có tác động lớn đối với tư tưởng của nam giới ngay cả trong sản xuất. Bởi vậy trên thực tế, trong cuộc đấu tranh giữa 2 con đường ở nông thôn hiện nay, phụ nữ đang đóng vai trò hết sức to lớn.

Trên măt trận sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp, cũng như trên mặt trận lưu thông, phân phối nhất là ở các ngành tài chính, thương nghiệp, phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng và chiếm phần lớn lực lượng lao động ở nhiều ngành.

Trên lĩnh vực văn hoá, xã hội, lực lượng nữ ngày càng đóng vai trò trọng yếu trong các ngành như giáo dục, y tế, văn hoá... Đối với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, giáo dục phụ nữ và thiếu niên nhi đồng, xây dựng thế hệ mới, phụ nữ là lực lượng có đủ khả năng nhất, thích hợp nhất và phải giữ vai trò chủ yếu trong toàn bộ các mặt công tác này. Vai trò và chân lý của người mẹ, người chị và đức tính của phụ nữ ta đã và sẽ tạo cho chị em hoàn toàn có đủ điều kiện để gánh vác trách nhiệm nặng nề đó.

Trong chiến đấu, phụ nữ, đặc biệt là nữ thanh niên cũng đã và đang phát huy tác dụng to lớn của mình trong việc phục vụ quốc phòng, làm cứu thương, tiếp tế bộ đội, trực tiếp tham gia các lực lượng dân quân du kích, chiến đấu chống địch, cũng như trong việc gánh vác công việc thay cho nam giới ra tiền tuyến, ở các xã, việc phụ nữ đảm nhiệm săn sóc gia đình quân nhân, thương binh, liệt sĩ, khuyến khích chồng con nhập ngũ, đã góp phần rất to lớn trong việc tuyển quân, xây dựng các lực lượng vũ trang.

Tóm lại, trên mọi mặt công tác, phụ nữ đều có thể phát huy vai trò của mình và ở nhiều ngành và mặt công tác, phụ nữ lại có điều kiện đảm nhiệm tốt hơn nam giới.

Trên quan điểm giai cấp vô sản, Đảng ta đã và sẽ đấu tranh không ngừng trên mọi lĩnh vực, trước hết là trên lĩnh vực tư tưởng, chống mọi quan điểm phong kiến tư sản, tiểu tư sản đang ràng buộc lực lượng phụ nữ, đánh giá thấp vai trò và vị trí của lực lượng phụ nữ, đồng thời Đảng và nhà nước cũng coi trọng, tạo dần mọi điều kiện để nâng cao trình độ, cải thiện điềukiện lao động và sinh hoạt của chị em, nhằm đưa phong trào phụ nữ phát triển không ngừng, phát huy tác dụng ngày càng to lớn của phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác, đặc biệt là trong sản xuất, chiến đấu,văn hoá giáo dục,xã hội.

Vấn đề giải phóng phụ nữ bởi vậy đã và đang đặt ra thành một vấn đề lớn có tính chất chiến lược trong toàn bộ công tác vận động quần chúng của Đảng, một vấn đề có tính chấtquốcsáchmà mọi cấp bộ của Đảng phải đặc biệt quan tâm.

Sự nghiệp giải phóng phụ nữ là trách nhiệm chung của toàn Đảng, của nhà nước, của xã hội, song lực lượng phụ nữ, trong đó đội ngũ xung kích là lực lượng cán bộ nữ ở tất cả các lĩnh vực, phát huy vai trò chủ động của mình; phong trào phụ nữ càng phát triển thì đội ngũ cán bộ nữ càng có điều kiệnđể phát triển mạnh mẽ, và ngược lại, sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ sẽ có tác động lớn đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phải là độingũ đi đầu phong trào phụ nữ. Vấn đề cán bộ nữ phải được đặt ra gắn liền với yêu cầu của sự nghiệp giải phóng phụ nữ, và phải được toàn Đảng quan tâm giải quyết một cách tích cực nhất. Các cấp, các ngành cần nhận rõ vị trí và vai trò vô cùng trọng yếu của lực lượng phụ nữ, nhận rõ trách nhiệm lớn lao của phụ ữ trên lĩnh vực công tác cũng như nhận rõ vị trí vai trò của đội ngũ cán bộ nữ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung, trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ nói riêng, để phát huy ưu điểm trong trong công tác vận động phụ nữ và công tác cán bộ nữ, kiểm điểm một cách nghiêm khắc những thiếu sót của mình đối với công tác đó để đưa phong trào phụ nữ và công tác cán bộ nữ phát triển một cách nhanh chóng và hơn nữa.

2. Từ sau hoà bình lập lại và nhất là từ Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, đi đôi với việc đẩy mạnh phong trào phụ nữ, qua thực hiện nhiệm vụ cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, qua cuộc vận động chống Mỹ, cứu nước, chấp hành đường lối, chính sách cán bộ nói chung và chính sách đối với cán bộ nữ ở các cấp, các ngành đã dần dần đi vào phương hướng đúng đắn và ngày càng được tăng cường.

Điều đáng chú trọng là đội ngũ cán bộ nữ trước kia chủ yếu là đội ngũ cán bộ chính trị làm công tác vận động quần chúng phụ nữ, ngày nay đã có thêm một đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý khắp các lĩnh vực, gồm hàng ngàn chị em đang giữ những vai trò trọng yếu ở các ngành, các cấp. Đặc biệt chúng ta đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, gồm hàng vạn nữ cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ từ trình độ sơ cấp đến trình độ bác sĩ, kỹ sư và cao hơn nữa.

Bên cạnh đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, chúng ta đã dào tạo, bồi dưỡng được hàng chục vạn nữ cán bộ không thoát ly ở cơ sở, đó là một lực lượng cán bộ to lớn đầy triển vọng đang phát huy tác dụng lớn lao trên mặt trận sanr xuất, chiến đấu và các mặt công tác, một nguồn cán bộ rất dồi dào để bổ sung cho đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ ấy gần đây đang được mở rộng nhanh chóng qua phong trào ba đảm đang của quần chungs phụ nữ và ba sẵn sàng của quần chúng thanh niên. Qua phong trào đó, số chị em ưu tú xuất hiện ngày càng nhiều,nhiều địa phương và đơn vị cũng đang có kế hoạch và biện pháp cụ thể để sử dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực.

Sự phát triển trên đây của đội ngũ cán bộ nữ thể hiện đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và sự quan tâm ngày càng nhiều hơn của nhiều cấp, nhiều ngành trong việc chấp hành đường lối, chính sách đuáng đắn ấy, sự phát triển đó đồng thời cũng nói lên bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ ta, trong đó lực lượng phụ nữ lao động được giải phóng đã và đang ngày càng có thêm nhiều điều kiện vươn lên mạnh mẽ, thực hiện quyền bình đẳng với nam giới trong việc làm chủ xã hội, làm chủ đất nước.

Thành công của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ không phải chỉ thể hiện ở sự phát triển về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ và sự đóng góp ngày càng tăng của chị em đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta. Thành công đó còn là một biểu hiện của những kết quả tốt đẹp của sự nghiệp giải phóng phụ nữ mà Đảng ta đã đề ra từ lâu. Đó là sự cổ vũ lớn đối với hàng chục triệu phụ nữ lao động ở cả hai miền Nam, Bắc trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

3. Tuy nhiên, đối với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài, đối chiếu với sự phát triển rộng lớn của phong trào ba đảm đang hiện nay, công tác cán bộ nữ chúng ta còn chưa đáp ứng tốt và vẫn còn rất nhiều thiếu sót và nhược điểm

a) Phong trào phụ nữ đã vùng dậy và đang được khởi động mạnh mẽ trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, nhưng phong trào đó chưa được phát huy triệt để; sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ còn chậm, chưa đi kịp sự phát triển của phong trào phụ nữ. Số cán bộ nữ tham gia các cương vị lãnh đạo và quản lý của Đảng và nhà nước càng phát triển chậm hơn. Việc sử dụng cán bộ nữ ở rất nhiều nơi chưa tốt, việc đề bạt các chị em lên các cương vị công tác còn rất rụt rè; đánh giá cán bộ nữ, nhất là đánh giá các chị em trẻ tuổi mới xuất hiện trong phong trào, còn chưa đúng mcs. Có những trường hợp cán bộ phụ trách chẳng những không khuyến khích, động viên phát huynhững ưu điểm của chị em, mà còn khinh thường, thành kiến, không lắng nghe ý kiến phê bình đúng đắn của chị em, kìm hãm sự tiến bộ của chị em. Trong cán bộ nữ cũng còn có những biểu hiện hẹp hòi ngay đối với việc đề bạt, sử dụng cán bộ nữ.

b) Đội ngũ cán bộ nữ nói chung là tốt, trình độ mọi mặt so với trước đã tiến bộ khá nhiều, nhưng so với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng còn có những nhược điểm cần khắc phục.

Số chị em đã được rèn luyện thử thách qua kháng chiến nói chung có trình độ chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, có kinh nghiệm và phương pháp vận động quần chúng, có tinh thần bền bỉ phấn đấu, nhưng một bộ phận chị em tuổi cao, sức khoẻ bị giảm sút, trình độ văn hoá thấp, tiếp thu khoa học kỹ thuật chậm, chuyên môn, nghiệp vụ còn yếu. Nhiều cấp uỷ chưa quan tâm bồi dưỡng các chị em này một cách tích cực.

Những chị em mới được đào tạo từ sau hoà bình chiếm số đông trong đội ngũ cán bộ nữ nói chung, chị em tuổi còn trẻ, có nhiệt tình hăng hái, có trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuậthoặc chuyên môn nghiệp vụ khá và ngày càng phát huy tính tích cực của mình: nhiều chị em qua công tác thực tế cũng đã được rèn luyện thử thách tốt. Tuy nhiên, một bộ phận nhất là số chị em mới ở trường ra, chưa qua lao động sản xuất, hoặc thời gian công tác còn ít, kinh nghiệm công tác lãnh đạo và quản lý còn thiếu, trình độ chính trị còn yếu; đối với số chị em này, nhiều nơi cũng chưa nhận rõ những yếu điểm, bản chất tốt và khả năng tiến bộ nhanh chóng của chị em, nên chưa coi trọng tận dụng mọi khả năng của chị em, cũng như chưa giúp được chị em khắc phục nhược điểm của mình một cách cụ thể để sử dụng được tốt hơn.

c) Nội bộ đội ngũ cán bộ nữ nói chung là tốt, phần đông chị em đã cố gắng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc: tuy vậy, vẫn còn có những chị em chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, nên còn tự ty, ỷ lại, tinh thần phấn đấu chưa cao, hoặc còn mắc bệnh hẹp hòi, kém đoàn kết; một số chị em còn bị tụt lùi trong công tác.

Những mâu thuẫn và nhược điểm trên đây có những nguyên nhân về khó khăn khách quan, về điều kiện lịch sử, kinh tế và ảnh hưởng của xã hội cũ; nhưng vấn đề quan trọng đáng quan tâm là về mặt chủ quan, chúng ta còn phạm nhiều khuyết điểm trong việc chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách cán bộ của Đảng:

- Nhiều cấp, nhiều ngành trước đây và ngay cả hiện nay vẫn chưa xác định rõ vị trí quan trọng của công tác cán bộ nữ trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng, chưa nhận rõ yêu cầu bức thiết của việc mở rộng và nâng cao đội ngũ cán bộ nữ trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ nói riêng, nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác nói trên.

Những tư tưởng phong kiến bảo thủ, hẹp hòi, đánh giá thấp vai trò và vị trí của phụ nữ, coi thường khả năng của phụ nữ và cán bộ nữ trong nhiều ngành, nhiều cấp, nhất là cơ sở chưa được giải quyết tốt; đây là một trở ngại lớn đối với việc sử dụng, đề bạt,bồi dưỡng cán bộ nữ.

- Chúng ta thiếu quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, chưa kịp thời đề ra những biện pháp mấu chốt có hiệu lực để tăng cường công tác cán bộ nữ; việc quản lý cán bộ nữ còn chưa tốt; một số chế độ, chính sách cụ thể cũng chưa được kịp thời bổ sung. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nghị quyết đối với công tác cán bộ nữ còn thiếu chặt chẽ và thường xuyên.

4) Sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta chỉ có thể hoàn thành tốt và triệt để nếu lực lượng phụ nữ được giải phóng một cách triệt để. Để phát động quần chúng phụ nữ đông đảo, cần phải có một đội ngũ cán bộ nữ vừa có trình độ chính trị, vừa am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ để liên hệ, giáo dục, động viên và tổ chức quần chúng phụ nữ, trên mọi lĩnh vực công tác và để phát huy năng lực dồi dào của phụ nữ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong sự nghiệp bảo vệ và giải phóng đất nước.

Nước ta đang tạm thời bị chi cắt, đế quốc Mỹ và tay sai đang tăng cường chiến tranh ở miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cả nước ta đang có chiến tranh. Nhiệm vụ sử dụng, cất nhắc, đào tạo, bồi dưỡng hàng loạt cán bộ nữ để bảo đảm những nhiệm vụ công tác ngày càng phát triển, xây dựng và củng cố hậu phương vững mạnh và thay thế cho cán bộ nam giới ra mặt trận chiến đấu càng đề ra những yêu cầu cấp bách.

Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài, nhiệm vụ của công tác cán bộ nữ trong thời gian tới là:

" Trên cơ sở nâng cao nhận thức của toàn Đảng về vai trò và vị trí của phụ nữ và cán bộ nữ trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng và làmquán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng đối với cán bộ nữ trong các cấp, các ngành, đấu tranh kiên quyết chống những quan điểm bảo thủ,hẹp hòi, những tư tưởng phong kiến và các tư tưởng không vô sản khác đối với việc sử dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, kiên quyết mạnh dạn sử dụng và cất nhắc cán bộ nữ, ra sức đẩy mạnh các biện pháp tích cực nhằm mở rộng và nâng cao đội ngũ cán bộ nữ một cách có hệ thống, coi đó là một yêu cầu trong công tác cán bộ nữ, một nhiệm vụ không thể xem nhẹ để bảo đảm hoàn thành tốt đệp nhiệm vụ cách mạng của Đảng".

II

Những chủ trương, phương hướng chính sách và biện pháp cụ thể

Chính sách của Đảng đối với cán bộ nữ là xuất phát từ quan điểm giai cấp vô sản củaĐảng về vấn đề giải phóng phụ nữ, từ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra trong từng giai đoạn cách mạng, chứ không phải là để "chiếu cố phụ nữ" theo kiểu ban ơn. Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng đã chỉ rõ: "Đảng ta có trách nhiệm lớn đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phát huy năng lực dồi dào của phụ nữ để xây dựng xã hội mới".

Chính sách của Đảng đối với cán bộ nữ chính là để bảo đảm cho Đảng ta làm tròn nhiệm vụ to lớn đó.

Các cấp, các ngành cần xuất phát từ những quan điểm cơ bản trên đây là đường lối, chính sách cán bộ của Đảng mà tăng cường công tác cán bộ nữ một cách chu đáo và thiết thực.

Trên cơ sở quán triệt đường lối giai cấp trong công tác cán bộ nữ của Đảng là "ttích cực bồi dưỡng, mạnh bạo sử dụng và đề bạt; vừa tích cực và chủ động bồi dưỡng để sử dụng tốt". Cả hai mặt sử dụng, đề bạt và đào tạo, bồi dưỡng quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau; mạnh bạo sử dụng, đề bạt là một phương tiện để đào tạo, bồi dưỡng tốt, ngược lại, đào tạo, bồi dưỡng tốt là cơ sở để sử dụng và đề bạt tốt. Trong điều kiện hiện nay, trước sự phát triển của phong trào phụ nữ và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, và nhất là trong tình trạng trước đây, việc sử dụng, cất nhắc cán bộ nữ nói chung còn hẹp hòi thì vấn đề mạnh bạo sử dụng cất nhắc cán ộ nữ đã trở thànhmột yêu cầu cấp bách, một vấn đề cần nhấn mạnh trước hết; đồng thời phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ một cách có kế hoạch, coi đó là một nhiệm vụ có tính chất cơ bản và lâu dài, phải đẩy mạnh một cách tích cực và thường xuyên, đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, phải rất coi trọng chấp hành đúng đắn chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nữ, tạo điều kiện cho chị em hoạt động, công tác được tốt.

Cụ thể cần chú trọng:

1. Đánh giá đúng đắn cán bộ nữ, kiên quyết và mạnh bạo sử dụng, đề bạt cán bộ nữ, kiên trì đấu tranh chống tư tưởng phong kiến, hẹp hòi trong việc đề bạt, sử dụng cán bộ nữ.

a) Tư tưởng phong kiến, bảo thủ, hẹp hòi còn khá phổ biến, hiện nay trong việcsử dụng, đề bạt cán bộ nữ, các cấp uỷ, các Đảng đoàn, các tổ chức cơ sở của Đảng cần đấu tranh chống những tư tưởng ấy, coi đó là biện pháptrọng yếu trong công tác cán bộ, đẩy mạnh công tác cán bộ nữ,thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển nhanh chóng hơn nữa. Cần nhận rõ rằng thực hiện quyền bình đẳngthật sự giữa nữ và nam phải thực hiện trong thựctiễn công tác và đời sốngmà biểu hiện cụ thể trước hết là trong việc đưa phụ nữ tham giađông đảo vào công việc tổ chức lãnh đạo và quản lý kinh tế, văn hoá, đời sống, lãnh đạo quản lý Nhà nước. Những tư tưởng coi thường khả năng của phụ nữ, nhất là coi thường khả năng lãnh đạo và quản lý của chị em, ít chú trọng sử dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ một cách chủ động và có kế hoạch; những tư tưởng không muốn hoạt động dưới sự phụ trách của cán bộ nữ, chỉ phục tùng nam, không phục tùng nữ, trong cán bộ, nhất là trong nam giới, những biểu hiện "níu áo nhau" trong khi phụ nữ được đề bạt, nhất là trong một số cán bộ nữ, đều cần được phê phán nghiêm khắc.

Phụ nữ nước ta có truyền thống cách mạng lâu đời, chị em nói chung, nhất là trong công, nông có ưu điểm căn bản là cần cù, đảm đang, chân thực, có đức tính liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong dân chủ, chị em lại giàu tình cảm, có lòng vị tha, hiểurõkhó khăn, tâm lý, sinh hoạt quần chúng phụ nữ và quần chúng nói chung, để động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần nhận rõ những ưu điểm căn bản có tính chất phổ biến trên đây của phụ nữ để phát huy, đồng thời thấy rõ những nhược điểm, khó khăn và điều kiện thực tế về chất, sức khoẻ, về điều kiện sinh đẻ và công việc gia đình của phụ nữ để phân công và bố trí công tác thách hợp, và tạo điều kiện để giúp chị em khác phục khó khăn.

Trong khi vận dụng tiêu chuẩn đạo đức và tài năng đối với cán bộ nữ cần chống khuynh hướng bảo thủ, phiến diện và hẹp hòi. Khuynh hướng đó là do tư tưởng phong kiến, tư sản,khinh thường phụ nữ, thiếu quan điểm quần chúng trong công tác cán bộ,không đánh giá đúng đắn đạo đức và khả năng của phụ nữ, nhìn đức và tài một cách phiến diện như đòi hỏi phụ nữ phải có đủ điều kiện hoạt động như nam giới, nhưng lại không có biện pháp giúp chị em giải quyếtkhó khăn thực tế, không thấy rõ đức tính, khả năng, tác dụng của chị em đối với công tác vận động phong trào quần chúng, thiếu tin vào khả năng, nhất là khả năng lãnh đạo và quản lý kinh tế, văn hoá của chị em.

Phong trào quần chúng trong thực tiễn đẫ đào tạo hàng triệu quần chúng phụ nữ ưu tú có thể đảm đang mọi nhiệm vụ lãnh đạo, nhất là ở cơ sở. Phải thấy rõ lực lượng to lớn để sử dụng chị em một cách đúng đắn, đưa hàng loạt chị em lên các cương vị thích đáng. Nếu nơi nào cán bộ nam chưa nhận ra được một cán bộ nữ ưu tú nào đó, thì cán bộ nữ phải đề xuất ý kiến với tổ chức Đảng, các cấp bộ cấp trên phải giúp cho cấp dưới thấy rõ lực lượng ưu tú trong đội ngũ cán bộ.

b) Nhiệm vụ trước mắt của các cấp uỷ Đảng, các cơ quan của Đảng và nhà nước là phải xem xét lại một cách có hệ thống công tác sử dụng, đề bạt cán bộ nữ ở địa phương mình, ngành mình, cơ quan mình; và trong thời gian tới phải có kế hoạch để đề bạt hàng loạt cán bộ nữ lên các cương vị thích đáng, nhất là cơ sở, đồng thời điều chỉnh lại sự phân công không hợp lý, kiên quyết đề bạt những chị em có đủ điều kiện đảm nhiệm những chức vụ nặng hơn trong các cơ quan Đảng và nhà nước ở tất cả các ngành, các cấp.

Trong việc sử dụng cán bộ nữ, cần chú trọng:

- Bố trí chị em ở những ngành nghề và công tác thích hợp để chị em phát huy tốt nhất tài năng của mình.

- Chú trọng phương hướng chuyên môn hoá cán bộ, tránh thay đổi ngành nghề công tác của chị em một cách tuỳ tiện, gây thêm khó khăn cho chị em.

- Bảo đảm điều kiện sức khoẻ để chị em đủ sức phục vụ lâu dài. Cần tránh bố trí ở các công tác phải lưu động quá nhiều, phải lao động quá sức, hoặc những công tác phải tiếp súc với chất độc có ảnh hưởng đến sinh lý và sức khoẻ của phụ nữ. Trong những lúc hành kinh, thai nghén phải phân công hợp lý và có chế độ tạo điều kiện cho chị em bảo đảm sức khoẻ.

Đối với những trường hợp sử dụng chị em chưa đúng phải có kế hoạch từng bước điều chỉnh dần.

Trong việc đề bạt từ dưới lên, giao trách nhiệm vừa sức, không giao quá nhiều chức vụ trong một lúc, đối với những chị em có đạo đức, tài năng mà việc đề bạt, sử dụng trước đây chưa chú trọng đúng mức thì vẫn có thể đề bạt vượt cấp.

Trên cơ sở tiêu chuẩn về đạo đức và tài năng, và quán triệt đầy đủ đường lối công tác lâu trong ngành, những chị em đã được rèn luyện trong sản xuất, chiến đấu và công tác, có liên hệ tốt với quần chúng và nhất là những chị em trẻ tuổi có sức khoẻ, có kiến thức và kinh nghiệm về sản xuất, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, có liên hệ tốt với quần chúng; phải chú trọng hơn nữa đến việc đề bạt cán bộ nữ người miền Nam và người dân tộc.

Ở các cơ sở, nhất là ở các xã, hợp tác xã, các bệnh viện, trường học,cửa hàng và ở cácxí nghiệp, công nông, lâm trường có đông phụ nữ, phải coi trọng việc đề bạt cán bộ nữ lên chức như bí thư, phó bí thư hoặc uỷ viên thường vụ Đảng uỷ, chi uỷ; giám đốc hoặc phó giám đốc, chủ tịch, phó chủ tịch hoặc thường trực Uỷ ban hành chính, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên kiểm soát hợp tác xã,đội trưởng, đội phó sản xuất, cán bộ kế toán, kỹ thuật, v.v...trong năm 1967 phải phấn đấu để hầu hết các cơ sở trên đây đều có những chị em giữ chức vụ đó. Phải nhanh chóng nâng cao tỷ lệ nữ trong các Đảng uỷ, chi uỷ, Uỷ ban hành chính xã, ban quản trị hợp tác xã, các ban chấp hành xã đoàn, chi đoàn, công đoàn cơ sở; kiên quyết khắc phục tình trạng tỷ lệ đó hiện còn quá thấp ở nhiều nơi. Cần kiên quyết, chấm dứt càng sớm càng tốt tình trạng ở nhiều đơn vị cơ sở như cửa hàng, xí nghiệp, bệnh viện, trường học tuyệt đại bộ phận cán bộ, nhân viên là nữ, nhưng người phụ trách lại là nam giới.

Trong các cấp uỷ, uỷ ban hành chính, ban chấp hành các đoàn thể thanh niên, công đoàn ở các cấp tỉnh thành phố, huyện, thị v.v...cũng cần coi trọng hơn nữa việc đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và mạnh bạo đề bạt cán bộ nữ vào các chức vụ chủ chốt và nâng cao tỷ lệ hơn nữa.

Ở các cơ quan Trung ương và địa phương đều phải xem xét lại việc đánh giá, nhận xét từng cán bộ nữ; chị em nào có thểđảm nhiệm được trách nhiệmnặng hơn thì kiên quyết đề bạt, nơi nào, bộ phận nào xét chị em có thể thay nam giới thì nên điều nam giới đảm nhiệm công tác ở bộ phận khác, cơ quan khác. Nếu cần thiết thì có thể tăng thêm chức phó để đề bạt và đào tạo chị em các ban, đảng đoàn và chủ trương cơ quan phải đích thân xem xét và chỉ đạo cụ thể, không thể chỉ dựa vào cán bộ phụ trách cấp dưới. Các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ cơ quan có trách nhiệm xem xét và đề bạt ý kiến cụ thể với các ban, đảng đoàn và thủ trưởng cơ quan để bảo đảm chính sách của Đảng.

Đối với những ngành hoặc đơn vị công tác cần thiết, có thể quy định tỷ lệ tối thiểu cần có phụ nữ tham gia các chức vụ phụ trách, tuỳ theo tình hình, đặc điểm cụ thể của từng ngành, từng địa phương, cấo uỷ, Đảng đoàn sẽ cân nhắc để quy định cho phù hợp.

Trong công tác đề bạt cán bộ nói chung, giữa nam và nữ, cần chú trọng đề bạt rất nhiều cán bộ nữ. Để thực hiện phương châm này, nhất là đối với cán bộ nữ miền núi, phải có quan điểm đúng đắn đối với vấn đề năng lực công tác, trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ thì mới có thể mạnh dạn đề bạt và tiếp tục bồi dưỡng.

Đối với lực lượng cán bộ chuyên làm công tác phụ vận hiện nay, nhất là các chị em đã qua kháng chiến, xét cần đưa qua làm công tác ở các ngành chuyên môn, sự nghiệp, quản lý và chỉ đạo sản xuất, v.v... nếu còn yếu về mặt nói trên thì Ban tổ chức Trung ương phối hợp vớiĐảng đoàn phụ nữ Trung ương (và các cấp uỷ Đảng địa phương đối với cán bộ ở địa phương) có thể quyết định đặc phái chị em về nghiên cứu, học tập công tác ở các cơ sở sản xuất, sự nghiệp, hoặc tham gia công tác trong các ngành nói trên một thời gian để học tập. Những trường hợp xét cần thiết có thể mở các lớp bồi dưỡng riêng. Về chính sách đãi ngộ, cần có chính sách thích hợp để thực hiện chủ trương này.

c) Từ những yêu cầu, phương châm, phương hướng trên đây về sử dụng,đề bạt cán bộ nữ, từng cấp, từng ngành, từng đơn vị cần nắm lại lực lượng cán bộ nữ và phân loại cán bộ thuộc cấp hoặc ngành mình thực tiếp quản lý và nắm thêm diện kế cận, những nữ anh hùng và chiến sĩ thi đua xuất sắc, để có kế hoạch và phân cấp trách nhiệm bồi dưỡng, đào tạo, đưa việc đề bạt cán bộ nữ đi vào kế hoạch chủ động. Cần phát hiện những chị em có triển vọng để có kế hoạch và biện pháp bồi dưỡng, đề bạt riêng.

Mỗi huyện uỷ phải nắm lực lượng và danh sách cán bộ nữ ở địa phương mình đến đội trưởng sản xuất; mỗi tỉnh, thành uỷ phải nắm lực lượng cán bộ nữ đến tận cơ sở và phải lập danh sách những chị em có nhiều triển vọng từ bí thư chi bộ, chủ nhiệm hợp tác xã trở lên, để chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan có trách nhiệm, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt. Ban tổ chức Trung ươnggiúp Trung ương lập danh sách cán bộ nữ là bí thư, phó bí thư huyện uỷ, trưởng phó ty, bí thư đảng đoàn phụ nữ tỉnh, bí thư, phó bí thư, giám đốc các xí nghiệp công, nông, lâm trường v.v.. từ loại 3 và các cơ sở tương đương trở lên và những cán bộ nữ thuộc diện kế cận các chức vụ kể trên có triển vọng.

2. Ra sức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, kịp thời đáp ứng yêu cầu về mở rộng và nâng cao đội ngũ cán bộ.

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ nhằm mở rộng và nâng cao đội ngũ cán bộ theo yêu cầu của nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài là nhiệm vụ thường xuyên và là vấn đề then chốt trong toàn bộ công tác cán bộ nữ. Chỉ có trên cơ sở bồi dưỡng, đào tạo được một đội ngũ cán bộ nữ một cách tích cực, chủ động theo đúng phương hướng và đường lối giai cấp của Đảng và đáp ứng những yêu cầu về số lượng và chất lượng thì mới có thể mạnh dạn sử dụng và cất nhắc cán bộ nữ một cách có hiệu quả và thiết thực được.

Yêu cầu của công tác cán bộ nữ trước hết là qua phong trào sản xuất, chiến đấu và công tác thực tế phải đào tạo một đội ngũ cán bộ nữ đông đảo, nhất là đội ngũ cán bộ nữ trẻ, xuất thân công nông, trí thức cách mạng, hoạt động trên các lĩnh vực, vừa có trình độ chính trị, tư tưởng tốt, vừa có trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước và biết làm công tác vận động quần chúng phụ nữ.

Cán bộ chuyên trách làm công tác phụvận, ngoài trình độ chính trị và phương pháo vận động quần chúng, phải được bồi dưỡng để có những hiểu biết nhất định về mặt sản xuất, chuyên môn kỹ thuật để làm tốt công tác vận động quần chúng và cs thể và có thể tham gia các công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước khi cần thiết. Cán bộ nữ làm công tác quản lý chuyên môn kỹ thuật phải được bồi dưỡng thêm về trình độ chính trị, về công tác vận động quần chúng, nhất là về công tác vận động phụ nữ phải có hiểu biết nhất định là cán bộ kỹ thuật. Ai thiếu mặt nào thì cần có kế hoạch bồi dưỡng dần từng bước về mặt ấy với tinh thần tích cực.

Đối với các cán bộ đứng tuổi, điều kiện đi học dài hạn có hạn chế và những chị em công tác lưu động, thì chú trọng mở các đợt bồi dưỡng, học tập văn hoá chuyên môn ngắn ngày. Ngoài các lớp hoặc buổi học tập trung, tại chức,v.v... cần đặc biệt chú trọng các hình thức bồi dưỡng, đào tạo trong công tác thực tế.

Đối với chị em phụ nữ người dân tộc, do đặc điểm về phong tục tập quán, trình độ và tâm lý ở nhiều vùng có khác nhau, cho nên phải có biện pháp rất linh hoạt và chính sách cụ thể, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho chị em học tập tốt. Chú trọng mở các trường lớp ngắn ngày ở các khu vực trong tỉnh và ở các huyện để thu hút nhiều chị em tham gia học tập.

Đối với chị em người miền Nam có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để phát huy mọi khả năng của chị em và để đáp ứng những yêu cầu củacách mạng miền Nam để tăng cường chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và chú trọng phân phối hợp lý ngành nghề cho phù hợp với yêu cầu công tác trước mắt và yêu cầu, đặc điểm của công cuộc xây dựng miền Nam sau này.

b) Để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cần xác định rõ phương hướng ngành nghề để thu hút rộng rãi phụ nữ tham gia.

Cần nhận rõ những ưu điểm cơ bản và những đặc điểm riền của phụ nữ và trước hết là nhận rõ vị trí trách nhiệm của phụ nữ trên các mặt công tác như đã xác định ở trên, để định rõ phương hướng phân công lao động đối với phụ nữ nói chung và phương hướng đào tạo cán bộ nữ nói riêng. Nơi nào có nhiều cán bộ nữ phải có cán bộ làm cán bộ lãnh đạo, đó là phưng hướng đúng đắn của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cần chú trọng nâng cao tỷ lệ đào tạo cán bộ nữ ở các ngành y, dược, sư phạm, văn hoá, xã hội, thương nghiệp, công nghiệp nhẹ, trồng trọt, chăn nuôi, quản lý hợp tác xã và làm công tác ở các ngành nội chính, các ngành nghiệp vụ khác như tài vụ, kế toán, công tác văn phòng,, hành chính, v.v... thích hợp với khả năng và thể chất của phụ nữ. Trong các ngành, các mặt công tác khác và cả trong công nghiệp nặng vẫn có thể để có kế hoạch đào tạo cho phù hợp.

Phải tiến tới đào tạo được nhiều nữ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao,mở rộng đội ngũ cán bộ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật; đề cao hơn nữa vị trí của phụ nữ trên lĩnh vực này.

c) Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ trẻ tuổi, nhất là cơ sở.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ phải có quan điểm và biôện pháp đúng đắn. Phải quan tâm bồi dưỡng và nâng cao đội ngũ cán bộ sẵn có, chú trọng cán bộ đã qua kháng chiến hiện đang có điều kiện và triển vọng tiến lên. Song, điều quan trọng hiện nay là phải nhìn thấy một cách đầy đủ đối tượng rộng rãi trong phong trào quần chúng của phụ nữ lao động trẻ tuổi, hăng hái, nhạy cảm tiếp thụ cái mới, nhất là trong các đội trưởng, đội phó sản xuất ở các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, hợp tác xã, các nữ thanh niên lao động có văn hoá, có kiến thức chuyên môn kỹ thuật, các chị em phụ trách trong các tiểu đội, trung đội dân quân, thanh niên xung phong, v.v... đã qua thử thách trong sản xuất và chiến đấu ở cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ cũng không phải bó hẹp trong phạm vi các lớp học, các trường đào tạo cán bộ, mà phải đặc biệt coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng trong công tácthực tế và trong phong trào quần chúng bằng các hình thức kèm cặp trong công tác, hoặc hình thức bồi dưỡng ngắn hạn rồi trở về công tác, rồi lại tiếp tục bồi dưỡng thêm các đợtkhác với yêu cầu cao hơn.

Các chi bộ và tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ ở cơ sở nông thôn, xí nghiệp và cả trong các cơ quan, trường học, v.v... Phải coi trọng công tác phát triển Đảng viên vào phụ nữ, nhất là nữ thanh niên. Qua công tác phát triển Đảng, qua việc giáo dục nữ Đảng viên, đoàn viên và qua thực tiễn công tác cần làm cho chị em nhận rõ con đường tiến lên của Cách mạng, nhận rõ yêu cầu của Đảng đối với người nữ Đảng viên, đoàn viên và nữ cán bộ, giáo dục ngay từ đầu cho chị em ý chí phấn đấu kiên trì, nhẫn lại khắc phục khó khăn trong công tác và học tập. Cần chỉ rõ cho chị em thấy những khó khăn sau này khi có chồng con hoặc khi có nhiệm vụ lhó khăn phức tạp Đảng giao cho, để chị em ngay từ đầu có ý thức vươn lên một cách đầy đủ, đồng thời phải quan tâm lãnh đạo công đoàn, hợp tác xã, coi trọng giúp đỡ chị em giải quyết các khó khăn trong sinh hoạt và đời sống. Phải lãnh đạo tốt phong trào bổ túc văn hoá đối với phụ nữ, nhất là ở cơ sở theo chỉ thị đã có của Ban Bí thư. Cần phát triển các trường lớp ba đảm đang ở khắp các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, ở các cơ quan, bệnh viện, trường học cũng cần nghiên cứu để tăng cường hình thức bồi dưỡng, đào tạo nữ cán bộ, công nhân, nhân viên bằng cách tôt chức các lớp ngắn ngày, học tại chức, v.v...Từ trong phong trào quần chúng, trong công tác thực tế, cần kịp thời lựa chọn những chị em là nữ thanh niên xuất sắc, có thành tích, là anh hùng, chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, những chị em ưu tú trong phong trào " ba đảm đang" và " ba sẵn sàng" (chú trọng thích đáng những chị em có triển vọng, là vợ con liệt sĩ, hoặc bản thân các gia đình dưới chế độ cũ có nghèo khổ...) để bồi dưỡng, đào tạo thành cán bộ hoặc giao cho chị em những nhiệm vụ nặng hơn. Phải mạnh dạn cân nhắc các chị em đó vào cương vị công tác, coi đó cũng là một yêu cầu quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

d) Các cấp uỷ Đảng, các ban, các đảng đoàn, các tổ chức cơ sở Đảng, thủ trưởng cơ quan cần quan tâm đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đi vào quy hoạch cụ thể và lâu dài với tinh thần kiên trì đầy đủ, và cần các biện pháp chấp hành một chách kiên quyết nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng đối với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

Phải định tỷ lệ thích đáng trong việc chiêu sinh các lớp đào tạo cán bộ đối với phụ nữ, các ngành sư phạm, giáo dục,y dược, thương nghiệp, chănnuôi, tài vụ, kế hoạch, v.v... các ngành mà tỷ lệ lao động nữ chiếm số đông phải định tỷ lệ chiêu sinh ít nhất từ 50 - 70% hoặc cao hơn nữa là phụ nữ, chú trọng có tỷ lệ đúng ở các trường đại học và chuyên nghiệp. Trong kế hoạch chiêu sinh cần chú trọng dành tỷ lệ thích đáng cho cán bộ miền Nam và người dân tộc.

Ở miền núi, tuỳ theo điều kiện của từng nơi, cấp uỷ sẽ quyết định cụ thể tỷ lệ nói trên. Các trường đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng cần tuỳ theo điều kiện thực tế ở từng ngành, từng cấp mà định tỷ lệ chiêu sinh là phụ nữ.

Để có nhiều cán bộ nữ vào các trường đào tạo, một số điều kiện chiêu sinh đối với phụ nữ có thể định khác hơn nam giới (như chức vụ, tuổi đời, bậc lương, quá trình công tác) miễn là chị em có khả năng học tập tiếp thu được. Về trình độ văn hoá nếu cong thấp chưa đủ điều kiện theo học, nhất là ở vùng dân tộc thì trong những năm tới, các cấp uỷ tỉnh, thành, các Đảng đoàn bộ có thể quyết định cho chị em được tập trung học trước thời hạn chiêu sinh một thời gian để có đủ trình độ cần thiết; các ngành, các cấp tuỳ theo yêu cầu công tác có thể mở những lớp đào tạo riêng nữ cán bộ làm công tác lãnh đạo và quản lý, lựa chọn những chị em có triển vọng, có khả năng để bồi dưỡng hoặc tổ chức tham gia công tác thực tế trong một thời gian nhằm nâng cao trình độ và năng lực công tác thực tế trong một thời gian nhằm nâng cao trình độ và năng lực công tác.

3. Ra sức tạo điều kiện giúp phụ nữ giải quyết khó khăn, phát huy ý chí phấn đấu vươn lên của cán bộ nữ

a) Đông đảo cán bộ nữ trước tình hình và nhiệm vụ mới đang phát huy khí thế vươn lên mạnh mẽ để làm tốt chức trách của mình; các cấp uỷ và các tổ chức Đảng, nhà nước và các đoàn thể cần căn cứ vào các chính sách, chế độ đã có đối với phụ nữ và cán bộ nữ để chấp hành mọi điều kiện giúp đỡ cán bộ nữ một cách tích cực trong việc giải quyết những khó khăn về đời sống tinh thần và vật chất. đồng thời, các cơ quan có trách nhiệm cần giúp TW đảng và Chính phủ bổ sung và ban hành các chính sách, chế độ cần thiết đối với công tác vận động quần chúng phụ nữ và đối với cán bộ nữ, phát huy tác động to lớn của sự nghiệp giải phóng phụ nữ trên mọi lĩnh vực sản xuất, chiến đấu và các mặt công tác. Theo yêu cầu đó, đảng và nhà nước hàng năm sẽ dành ngân sách tương xứng hơn nữa để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ và tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào nữ, đặc biệt là ở nông thôn và các cơ sở sản xuất.

Trong phạm vi điều kiện và khả năng cho phép, các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nữ nói chung cần thể hiện được tinh thần sau đây; chú trọng những yêu cầu về bảo vệ sức khoẻ của cán bộ nữ cho thích hợp với thểchất riêng biệt của cán bộ nữ, chú trọng các chế độ chăm nom chị em về điều kiện ăn ở, khi ốm đau, thai nghén, lúc hành kinh, giúp đỡ chị em giải quyết tốt những khó khăn về gia đình, con cái, nhất là đối với gia đình có thu nhập thấp, tạo thêm điều kiện để chị em học tập và công tác tốt.

Chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nữ nói chung, nhưng phải lưu ý đến đặc điểm về chất và hoàn cảnh hoạt động riêng của phụ nữ, không nên điểm gì cũng định bình quân nhươ đối với nam giới.

Trước mắt, các cơ quan có trách nhiệm cần chú trọng giúp TW Đảng, Chính phủ nghiên cứu để ban hành hoặc bổ sung các chính sách, chế độ sau đây:

- Tổng Công đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên nghiên cứu trình Chính phủ các chính sách, chế độ nhằm cải tiến tổ chức, nâng cao chất lượng quản lý các vườn trẻ, các lớp mẫu giáo và các trại các cháu con cán bộ, công nhân, nhân viên sơ tán về nông thôn, nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ và giáo dục tốt các cháu, tạo thêm điều kiện cho bố mẹ các cháu yên tâm công tác, Đảng đoàn phụ nữ TW phối hợp với Ban Nông nghiệp TW và các ngành cần thiết nghiên cứu để hướng dẫn tốt việc tổ chức vườn trẻ, các nhóm giữtrẻ, các lớp mẫu giáo ở nông thôn cho phù hợp với điều kiện của thời chiến.

Tổng Công đoàn cần nghiên cứu chế độ giúp đỡ gia đình đông con gặp khó khăn, để Chính phủ có thể ban hành sớm.

- Bộ Y tế cần nghiên cứu bổ sung chế độ khám chữa bệnh cho phụ nữ và cán bộ nữ, và cải tiến điều kiện để chị em có thể đi khám bênh hoặc sinh đẻ dễ dàng hơn. Chú trọng tăng cường đào tạo nữ y tá, y sĩ, bác sĩ chuyên trách chữa bệnh phụ khoa, tổ chức tốt các phòng khám đỡ đẻ và giáo dục tốt cho các y, bác sĩ trong việc khám chữa bệnh cho phụ nữ. Đồng thời Bộ Y tế cxần phối hợp với các Bộ Lao động, Bộ Nội vụ và các cơ quan có trách nhiệmkhác nghiên cứu để quy định hoặc đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ bảo vệ sức khoẻ của nữ cán bộ, công nhân, nhân viên (nhất là đối với các chị em yếu, có thai nghén, khi sinh đẻ, lúc hành kinh, hoặc làmm công tác trực đêm, lưu động, v.v...), chú trọng hơn nữa giải quyết những vấn đềcó liên quan đến sứckhoẻ của chị em do hoàn cảnh thời chiến mới đề ra.

- Các ngành và các cấp cần coi trọng hơn nữa việc cải tiến công cụ lao động, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ, nhất là ở nông thôn giảm bớt cường độ lao động và có thêm thì giờ đểhọc tập, công tác và nghỉ ngơi, các ban công nghiệp, nông nghiệp TW cần giúp đỡ các ngành phương hướng và biện pháp tích cực giải quyết vấn đề này.

- Uỷ ban Kế họach Nhà nước và Bộ Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm cần đề nghị dành ngân sách thích đáng để đảm bảo chế độ, chính sách đối với phụ nữ, bảo đảm việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ.

- Ban Phụ vận TW, Đảng đoàn Hội LHPNTW, cần chú trọng đề xuất và tham gia ý kiến với các cơ quan có trách nhiệm và Ban Tổ chức TW những vấn đề cần chú trọng bổ xung trong các chính sách, chế độ đối với cán bộ nữ.

- Ban Tổ chức TW cần xem xét lại các chính sách, chế độ cụ thể đã có để đề xuất ý kiến với các ngành kịp thời nghiên cứu bổ sung những chính sách, chế độ cần thiết đôíi với cán bộ nữ. Cần tăng cường giúp trung ương kiểm tra và phối hợp với các ban của TW trong việc kiểm tra., đôn đốc các ngành, các cấp thi hành nghiêm chỉnh các chính sách của Đảng đối với cán bộ nữ. Tất cả các chính sách, chế độ đối với cán bộ nữ cũng như đối với cán bộ nói chung để cần có ýkiến của Ban Tổ chức TW trước khi thi hành hoặc trình TW và Chính phủ ban hành ở các cấp, các ngành, Ban Tổ chức hoặc Vụ Tổ chức cũng cần tăng cường giúp cấp uỷ, đảng đoàn hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các chính sách, chế độ đối với cán bộ nữ.

- Đối với các chính sách, chế độ đã được ban hành, các cơ quan Đảng, nhà nước và các đoàn thể cần kiểm tra lại việc chấp hành để có kế hoạch uốn nắn những thếu sót; đặc biệt cần xem xét lại việc bố trí chỗ ăn của nữ cán bộ nhân viên, ưu tiên dành chỗ ở thích đáng cho chị em, nhất là đối với chị em có con mọn, ưu tiên phân phối phiếu mua phương tiện đi lại cho nữ cán bộ làm công tác lưu động,thực hiện đúng chế độ trợ cấp cho các bí thư phụ nữ, thanh niên ở xã, v.v... hiện chưa được nhiều nơi chú trọng thi hành.

b) Những chính sách, chế độ đối với với phụ nữ nói chung, đối với cán bộ nữ nói riêng chỉ có thể giải quyết trên cơ sở phát động phong trào phụ nữ rộng rãi (kể cả nam lẫn nữ ) đấu tranh chống mọi quan điểm phong kiến và không vô sản khác đối với phụ nữ, nêu cao tính tích cực và chủ động của các ngành, các cấp trong việc chấp hành những chính sách, chế độ đó.

Cần lấy thực tiễn của phong trào phụ nữ và gương sáng của nữ cán bộ, đảng viên và quần chúng phụ nữ để giải quyết những tư tưởng phong kiến, hẹp hòi, coi thường phụ nữ... trong cán bộ, đảng viên; phê phán một cáchnghiêm khắc những biểu hiện thiếu lập trường, quan điểm vô sản trong việc nhận thức và đánh giá cán bộ nữ hiện còn khá phổ biến trong nhiều cans bộ nam. đồng thời, đối với những biểu hiện tiêu cực như tự ty, an phận, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên, hẹp hòi, kém đoàn kết trong một bộ phận phụ nữ vàmột số cán bộ nữ cũng cần được giải quyết tốt; cần nhận rõ rằng vấn đề cán bộ nữ cũng như vấn đề giải phóng phụ nữ chỉ có thể giải quyết tốt trên cơ sở phụ nữ thật sự có ý thức tham gia quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, thực sự làm chủ đất nước.

Cần phát huy truyền thống cách mạng của phụ nữ nước ta, bằng cách tổ chức cho cán bộ nam nữ và quần chúng phụ nữ rộng rãi học tập những gương sáng rất phổ biến về cán bộ và quần chúng phụ nữ trong nước ta, hoặc ở địa phương.

Ban Phụ vận TW và Ban Tuyên giáo TW cũng như Đảng đoàn phụ nữvà Ban Tuyên giáo các cấp cần phối hợp với các ngành có liên quan giúp TW và cấp uỷ giải quyết những vấn đề trên.

Tổng Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội LHPNVN phải coi trọng việc giáo dục tư tưởng của phụ nữ trong sinh hoạt của công đoàn, chi đoàn, của Hội, nhất là cơ sở và ở cơ quan.

Trong phong trào ba đảm đang, ba sẵn sàng hiện nay, các cấp uỷ Đảng, các thủ trưởng cơ quan cần chỉ đạo giải quyết những vấn đề trên một cách tích cực,coi đó là một yêu cầu trọng yếu của cách mạng về tư tưởng.

 

Nghị quyết của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ cần được quán triệt ở tất cả các ngành, các cấp, trong cán bộ nam và nữ.

Để chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết này, cần chú trọng một số chủ trương, biện pháp sau đây:

1). Ban tổ chức TW bàn với Ban Tuyên giáo TW, Ban Phụ vận TW các biện pháp để giúp Ban Bí thư phổ biến một cách tốt nhất nghị quyếtnày trong các ngành, các cấp cho phù hợp với điều kiện của tình hình mới.

2). Trong các cấp uỷ, các ban, các đảng đoàn, các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ, các vụ, phòng và đơn vị công tác đều cần thảo luận kỹ để quán triệt nghị quyết này. Đồng thời theo cương vị và trách nhiệm công tác của từng tổ chức, cần liên hệ kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm của mình đối với công tác cán bộ nữ và đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể để có kế hoạch tích cực chấp hành nghị quyết này.

3) Ban Tổ chức TW cần bàn bạc với các ban, các ngành có liên quan để có kế hoạch hướng dẫn các cấp, các ngành thi hành nghị quyết này và báo cáo với TW kết quả của việc thi hành trong từng thời gian.

Trung tâm Thông tin Tư liệu

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • 'Tôi tự tin để hỗ trợ chị em hành nghề mại dâm hoàn lương'
 • TP.HCM: Nhiều hoạt động hướng đến phụ nữ nghèo
 • Hội LHPN Việt Nam giám sát An toàn thực phẩm tại Sơn La
 • Nữ quân nhân hết mình với dân
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning