Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 27/05/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tỉnh/thành, đơn vị Hội 
Giai đoạn 1930 - 1945 
Giai đoạn từ 1946 - 1954 
Giai đoạn 1955 - 1975 
Giai đoạn 1976 - 1986 
Giai đoạn 1987 đến nay 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
75010770

GIAI ĐOẠN TỪ 1946 - 1954
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ Nhất
Báo cáo của Đoàn Phụ nữ Cứu quốc Việt Nam
Cập nhật: 25/06/2005

Thưa các ngài, thưa Đại hội

Thay mặt cho gần 3 triệu đoàn viên Cứu quốc trong toàn quốc chúng tôi hân hoan chào mừng Đại hội.

 

Đại hội Hội LHPN Việt Nam được triệu tập giữa lúc tình hình trong và ngoài nước đang có những biến đổi lớn. Đại hội này có một ý nghĩa vĩ đại nó quyết định những nhiệm vụ mới của phụ nữ Việt Namtrong giai đoạn chuyển mạnh sang tổng phản công.

 

Đã góp phần vào việc kiểm thảo phong trào phụ nữ trong mấy năm qua và ấn định một chuơng trình hoạt động cho giai đoạn sắp tới, chúng tôi xin báo cáo trước Đại hội về tình hình và những đề nghị của Đoàn phụ nữ Cứu quốc Việt Nam.

 

Thưa các ngài, thưa Đại hội.

 

Năm 1940 lúc bên ngoài các lực lượng hoà bình đang chiến đấu quyết liệt chống Phát xít thì bên trong Pháp dândâDoong Dương cho Nhật. Dưới sự áp bức bóc lột của Phát xít Nhật, Pháp, đời sống của nhân dân rất là cực khổ. Đoàn phụ nữ Cứu quốc Việt Nam một bộ phận của Mặt trận Việt minh được thành lập 16/6/1941 mục đích đoàn kết các từng lớp phụ nữ yêu nước, đánh đuổi phát xít Nhật, Pháp ra khỏi Đông Dương, giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.

 

Trong những năm tranh đấu bí mật, chống Phát xít, Đoàn đã trải qua nhiều gian khổ, nhiều cán bộ và đoàn viên đã bị chém giết, tra tấn, từ đây, nhưng Đoàn đã chiến thắng mọi trở lực, cùng với nhân dân cướp chính quyền ở tay Phát xít Nhật Pháp, xây dựng chế độ Dân chủ Cộng hoà ở Việt Nam.

 

Cách mạng tháng 8 thành công, giữa lúc thực dân Pháp dựa vào thế lực quân đội Anh và bọn tay sai của Tưởng ra sức quấy rối chia rẽ phụ nữ và nhân dân Việt Nam, âm mưu phá hoại chính quyền cách mạng, đoàn phụ nữ Cứu quốc Việt Nam xin gia nhập Hội LHPN Việt Nam, để cùng với các tầng lớp phụ nữ và toàn dân, phá mưu mô chia rẽ của bọn phản động bên trong và bên ngoài, bảo vệ nền độc lập của nước nhà, cải tiến sinh hoạt của phụ nữ và nhi đồng.

 

Tiếp đến cuộc toàn quốc kháng chiến bùng nổ, dưới sự lãnh đạo của Hội, đoàn đã huy động toàn thể đoàn viên tích cực tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

 

Từ Nam chí Bắc, trong vùng địch cũng như vùng địch cũng như ngoài vùng tự do từ miền ngược đến miền xuôi, mặc dầu khủng bố, tra tấn bắn giết của giặc, cán bộ và đoàn viên đã anh dũng phấn đấu trong giết giặc, cán bộ và đoàn viên đã anh dũng phấn đấu trong mọi mặt công tác quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội v.v...kiểm điểm lại. Có thể nói rằng: 70, 80% thành tích của Hội trong 4 năm kháng chiến vừa qua là của Đoàn phụ nữ Cứu quốc Việt Nam. Hiện nay Đoàn đang lãnh đạo đoàn viên và vận động toàn thể phụ nữ Việt Nam tích cực thi hành sắc lệnh Tổng động viên của Chính phủ để cùng với quân và dân hoàn thành chuẩn bị chuyển cuộc kháng chiến sang giai đoạn Tổng tấn công.

 

Đồng thời với cuộc chiến đấu chống giặc. Đoàn đã được củng cố và phát triển mạnh mẽ. Hiện nay khắp trong toàn quốc không có thôn xã nào là không có cơ sở của đoàn. Số đoàn viên của đoàn đã lên tới 2 triệu 78 vạn 2 nghìn và số can đã có trên 2 vạnHệ thống tổ chức đã có từ xa đến Trung ương, và các ban chấp hành các cấp đã được bầu chính thức.

 

Tóm lại, dưới sự dìu dắt của Mặt trận Việt Minh sự giúp đỡ của Hội, sự chiến đấu anh dũng của cán bộ và đoàn viên. Đoàn phụ nữ Cứu quốc Việt Nam đã trưởng thành trong cuộc chiến đấu chống xâm lược.

 

Đoàn đã lãnh đạo toàn thể doàn viên tích cực thực hiện những chue tương đường lối của Hội, và lúc nào cũng tiên phong theo mọi mặt công tác của hội, từ ngẩy nhập Hội đến nay đoàn luôn xứng đáng là một bộ phận vững chắc nhất của Hội, góp một phần lớn trong cuộc xây dựng thành tích và ảnh hưởng xấu rằng trong và ngoài nước. Song đối với Hội, Đoàn còn có hai khuyết điểm lớn, thiếu tuyên truyền, giải thích đoàn chưa phổ biến được xâu rộng chủ trương chính sách của Hội nên một số chị em chưa nhận rõ vai trò của Hội, trong cuộc chống ngoại xâm dành độc lập đôi khi có sự hiểu lầm cơ sự có hại cho sự hoạt động chung. Hơn nữa trải qua 10 năm chiến đấu gay go và gian khổ, kinh nghiệm xương máu của đoàn rất phong phú nhưng đoàn chưa tổng kết để góp phần vào xây dựng và đúc thành lý luận vận động phụ nữ.

 

Thưa các ngài, thưa Đại hội.

 

Đại hội PNCQ toàn quốc lần thứ nhất họp ngày 11,12,13,14/4/1950 đã nhận định:

 

Bên ngoài bọn tài phiệt Mỹ và bè lũ của chúng đang ra sức sửa soạn cuộc chiến tranh thứ 3, mưu đánh phá Liên xô và các nước dân chủ nhân dân, phong trào cách mạng thuộc địa, các lực lượng dân chủ do Liên xô lãnh đạo đang lớn mạnh và ráo riết hoạt động để bảo vệ hoà bình dân chủ.

 

Bên trong sau 4 năm kháng chiến anh dũng, tham vọng chiếm Đông Dương của Pháp đã bị thất bại, cuộc kháng chiến của ta đang chuyển mạnh sang giai đoạn tổng tấn công. Hiện nay phản động Mỹ đang trực tiếp nhúng tay vào Đông Dương, hòng biến Đông Dương thành một căn cứ chống phong trào dân chủ ở Đông Nam á. Cuộc kháng chiến của ta sẽ ác liệt hơn bước đường sắp tới sẽ đầy gian khổ, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ Chủ Tịch, bên sự chiến đấu anh dũng của quân và dân sự ủng hộ nhiệt liệt của các lực lượng dân chủ nhận định chúng ta sẽ chiến thắng trước hoàn cảnh mới.

 

Trước hoàn cảnh mới nhiệm vụ của phụ hết sức nặng nề, nhưng nhìn vào tình hình của tổ chức phụ nữ chúng ta thấy:

 

Đoàn PNCQ hiện nay là một tổ chức lớn mạnh trong phong trào phụ nữ Việt Nam, song nhìn vào thành phần của đoàn chưa được bao gồm các tầng lớp của phụ nữ Việt Nam.

 

Ngược lại Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức rộng rãi bao gồm được các tầng lps phụ nữ, nhưng hiện nay các ban chấp hành chưa được thành lập ở khắp nơi, nên Hội chưa thực sự lãnh đạo phong trào phụ nữ Việt Nam.

Để động viên mọi khả năng của phụ nữ dốc vào cuộc kháng chiến kiến quốc;

 

Xét về mặt khác, hai tổ chức PNCQ và LHPN đều chung một mục đích: đoàn kết các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đánh đuổi thực dân xâm lược dành độc lập thực sự cho Tổ quốc, bảo vệ hoà bình dân chủ và giải phóng cho phụ nữ.

 

Về tổ chức đoàn, đoàn phụ nữ Cứu quốc và Hội LHPN hiện nay dù thiếu cán bộ, thiếu phương tiện làm việc nên việc củng cố và phát triển phong trào gặp nhiều khó khăn.

 

Về lãnh đạo: hai bên cũng ở trong tình trạng cấp trên không hiểu cấp dưới, cấp dưới không liên lạc mật thiết với cấp trên. Ngoài ra …vì trình độ tổ chức kém nên …vô tình làm cản trở cho công việc chung.

 

Cần thống nhất lực lượng phụ nữ để động viên mọi khả năng của phụ nữ dốc vào cuộc tổng phản công. Để xây dựng Hội góp phần vào việc củng cố khối đoàn kết của toàn dân, phá tan chính sách chia rẽ của địch để cùng vớí nhân dân đánh bại thực dân Pháp và bè lũ của chúng, hoàn thành Cách mạng tháng 8, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, bảo vệ hoà bình thế giới, cải thiện sinh hoạt cho phụ nữ và nhi đồng.

 

 

Đại hội phụ nữ Cứu quốc toàn quốc đã quyết nghị: đề nghị hợp nhất Đoàn vào Hội LHPN Việt Nam

 

Để hợp nhất đoàn vào Hội tiến hành mau lẹ; Đại hội PNCQ đề nghị một kế hoạch hợp nhất nhưsau:

 

- Chuẩn bị hợp nhất phải chu đáo, làm cho cán bộ và đoàn viên thấu đáo chủ trương của Đoàn.

 

- Bố trí cán bộ và sắp xếp công việc, chuẩn bị vật liệu, tài liệu, tài chính đạt chuơng trình công tác sau khi hợp nhất để công việc khỏi bị gián đoạn, chú ý tránh quan niệm cho rằng, không chuẩn bị hay chuẩn bị lấy lệ.

 

- Việc hợp nhất sẽ làm từ trên xuống dưới.Sau khi tuyên bố hợp nhất các địa phương nào trong vùng địch cũng như vùng tự do có đủ điều kiện thì hợp nhất, những nơi chưa có hoàn cảnh hợp nhất, thì phải thống nhất hành động ngay (thảo luận phối hợp công tác, thông cáo chỉ thị chung).

 

- Việc hợp nhất phải phục vụ cho việc chuẩn bị tổng phản công, tránh huy động mất nhiều nhân lực, vật lực vào việc hợp nhất, phải tổ chức hội họp hoặc mít tinh để tuyên bố cho long trọng. Nơi nào chỉ có đoàn PNCQ sau khi tuyên bố hợp nhất thì phải bầu lại ban chấp hành mới

 

Khi hợp nhất xong, đoàn không có hệ thống riêng nữa, cán bộ và đoàn viên của Đoàn sẽ tham gia sinh hoạt công tác trong các chi Hội LHPN, tư tưởng phải thống nhất theo một mục đích "Phụng sự tổ quốc, bảo vệ hoà bình dân chủ và giải phóng phụ nữ "

 

Căn cứ vào hoàn cảnh mới và chủ trương của Đoàn hợp nhất vào LHPN, Đại hội PNCQ quyết định đưa những đề nghị dưới đây vào chuơng trình hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.

Chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ nền hoà bình dân chủ thế giới:

 

1 - Huy động toàn thể phụ nữ thi hành sắc lệnh tổng động viên

 

2- Động viên mọi lực lượng phụ nữ tăng gia sản xuất, thay thế nam giới ra trận.

 

3- Tham gia chuẩn bị chiến trường, tích cực vận động nguỵ binh, phá các tổ chức nguỵ quyền, phá hoại và bao vây kinh tế địch, tranh đấu chống hãm hiếp cướp bóc, chống bắt phu, bắt lính....

 

4- Ủng hộ bộ đội: đỡ đầu bộ đội, cung cấp quân số và lương thực cho bộ đội, săn sóc bệnh binh thương binh, gia đình các chị em, phát triển nữ du kích.

 

5- Cứu tế nạn nhân chiến tranh băng cứu chữa chị em bị hãm hiếp, giúp đỡ đồng bào tản cư và các gia đình bị tàn phá.

 

6 - Liên lạc mật thiết với liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế, phụ nữ Liên xô, Phụ nữ Trung hoa, các nước dân chủ nhân dân, đặc biệt phối hợp tranh đấu với phụ nữ Pháp và giúp đỡ phụ nữ Miên, Lào.

 

B- Cải thiện đời sống cho phụ nữ và nhi đồng:

 

1- Nâng cao trình độ của phụ nữ về mọi mặt để thực hiện nam nữ bình quyền

 

2- Vận động phụ nữ tham gia cải cách ruộng đất, thực hiện "Việc làm ngang nhau, tiền lương ngang nhau, trách nhiệm ngang nhautham gia xây dựng kinh tế dân chủ nhân dân".

 

3- Bài trừ tàn tích phong kiến, phát triển mạnh phong trào đời sống mới thanh toán nạn mù chữ: xây dựng gia đình kiểu mẫu.

 

4- Tổ chức việc bảo vệ sản phụ nhi đồng, giáo dục nhi đồng

 

C- Xây dựng Hội thành một tổ chức lớn mạnh:

 

1) Củng cố và phát triển cơ sở của Hội trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng vùng địch.

 

2) Có chính sách cán bộ đúng đắn, đào tạo cán bộ địa phương và cán bộ chuyên môn, chú ý đào tạo cán bộ lãnh đạo (chú trọng thành phần công, nông).

 

3) Giáo dục Hội viên theo tinh thần dân tộc, dân chủ, tinh thần quốc tế khẩu hiệu "Mẹ hiền dân tốt"

 

4) Kiện toàn các cấp Hội và sửa đổi lối làm việc

 

5) Hội họp với các cấp đoàn thể, công, nông, thanh và các ngành

 

6) Sử dụng cho Hội nền tài chính riêng.

 

D- Tổng kết thành tích và kinh nghiệm đấu tranh của Đoàn:

 

1- Vấn đề tổng kết:

 

- Thành tích trong 10 năm đấu tranh

 

- Việc xây dựng đoàn từng thời kỳ

 

- Việc cải thiện đời sống phụ nữ và bảo vệ nhi đồng.

 

2) Việc tổng kết : do Ban chấp hành Trung ương quyết định

 

Thưa các ngài, thưa Đại hội

 

Trước hoàn cảnh mới, Đoàn PNCQ nguyện hợp nhất vào Hội LHPN Việt Nam để thống nhất lực lượng phụ nữ và động viên mọi khả năng của phụ nữ, dốc vào cuộc tổng phản công. Chúng tôi mong rằng vì quyền lợi của Tổ quốc vì hoà bình thế giới, vì quyền lợi của phụ nữ nhi đồng Đại hội sẽ chấp nhận những đề nghị của Đoàn PNCQ chúng tôi. Chúng tôi tin rằng: Việc hợp nhất Đoàn PNCQ vào Hội LHPN Việt Nam sẽ tạo những điều kiện thuận tiện cho phụ nữ Việt Nam tiến mạnh hơn nữa, để cùng toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, bảo vệ hoà bình dân chủ.

 

Trước khi dứt lời, chúng tôi thay mặt cho đoàn PNCQ xin chúc Đại hội thành công và nguyện động viên toàn thể đoàn viên của Đoàn tích cực thực hiện nghị quyết của Đại hội.

 

- Thống nhất lực lượng để chiến thắng

- Triệt để thi hành sắc lệnh tổng động viên của Chính phủ

- Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm

- Hội LHPN Việt Nam muôn năm

- Hồ Chủ tịch muôn năm.

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Sau vụ truy tố Nguyễn Hữu Linh: Rà soát lại 'lỗ hổng' pháp luật
 • Tích cực chung tay xây dựng cuộc sống an toàn cho trẻ em
 • Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại
 • Đồng hành cùng phụ nữ biên cương Hà Tĩnh
 • Bình đẳng giới - chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning