Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày 20 tháng 7 năm 1965
18:5' 26/2/2010

(Trích trang 322 - Văn kiện Đảng toàn tập, tập 26 - năm 1965):

"- Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy thực hiện tốt "ba sẵn sàng", xung phong dâng tất cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, cho Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội.

- Chị em phụ nữ hãy thực hiện thật tốt "ba đảm đang", góp phần đắc lực đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".

(Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, NXB.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.)