Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Thông báo chào hàng cạnh tranh cung cấp máy tính, trang thiết bị CNTT năm 2019
7:57' 24/5/2019

Gói thầu: Mua sắm máy tính và trang thiết bị CNTT năm 2019

- Bên mời thầu: TW Hội LHPN Việt Nam.

- Gói thầu: Mua sắm máy tính và trang thiết bị CNTT năm 2019.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm máy tính, trang thiết bị CNTT tập trung Hội LHPN Việt Nam năm 2019

- Lĩnh vực: Hàng hóa.

- Nguồn vốn: Tự chủ, ngân sách Nhà nước, ủy thác, thu hoạt động sự nghiệp và nguồn khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

- Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

- Mã TBMT Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 20190564859-00

- Thời gian nhận E-HSĐT: từ 16h19 ngày 24/5/2019 đến 14h30 ngày 12/6/2019.

- Địa điểm nhận HSDT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn/

- Thời điểm đóng/mở thầu: 14h30 ngày 12/6/2019.