Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN năm 2019 và quyết toán NSNN năm 2017 của Hội LHPN Việt Nam
13:58' 28/6/2019

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước và một số Thông tư liên quan, Hội LHPN Việt Nam đăng tải công khai Báo cáo công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2017và số liệu dự toán NSNN năm 2019 như sau:

1. Báo cáo công khai liệu quyết toán NSNN năm 2017: Download

2. Báo cáo công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019: Download