Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bình Phước: Phụ nữ Lộc Ninh liên kết sản xuất
17:3' 20/9/2019
Tổ hợp tác chăn nuôi dê xã Lộc An tại lễ ra mắt

Đến nay, các cấp Hội LHPN huyện Lộc Ninh đã thành lập được một Hợp tác xã với với 47 thành viên, bảy Tổ hợp tác với 129 thành viên giúp phụ nữ liên kết, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực về nông nghiệp.

Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp, thực hiện nhiệm vụ "Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường"Hội LHPN huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo các cấp hội xây dựng nhiều Hợp tác xã, Tổ hợp tác phát triển nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế tập thể.

Đến nay, các cấp hội LHPN huyện Lộc Ninh hỗ trợ thành lập được 01 Hợp tác xã với 47 thành viên, 07 Tổ hợp tác gồm 129 thành viên giúp phụ nữ liên kết, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh các lĩnh vực về nông nghiệp như: chăn nuôi dê, gia cầm và trồng rau an toàn. Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, tập huấn khoa học, kỹ thuật, cấp chứng nhận an toàn thực phẩm... cho các thành viên tham gia Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn.

Mới đây, cuối tháng 8/2019, Hội LHPN xã Lộc Thành và Lộc An đã ra mắt hai Tổ hợp tác Chăn nuôi dê với 24 thành viên. Tổ hợp tác hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, định hướng và tìm đầu ra cho sản phẩm phù hợp với giá cả thị trường, hướng tới hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh. 

Chị Thị Kim Minh, Tổ trưởng THT chăn nuôi dê xã Lộc An cho biết: "Với cam kết hướng đến xây dựng mô hình chăn nuôi sạch, bền vững và tham gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, khi vật nuôi tiếp cận khoa học, kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên chăn nuôi phát triển, hướng đến xây dựng thương hiệu dê sạch". Bước đầu 2 THT chăn nuôi dê Lộc Thành và Lộc An có tổng đàn trên 200 con, trong đó mỗi hộ hội viên nuôi từ 5-24 con dê giống và thương phẩm.

Từ nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ, Hội LHPN huyện Lộc Ninh đã phân bổ hơn 1,5 tỷ đồng cho các thành viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác vay  đầu tư phát triển kinh tế.

Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Ngô Thị Thùy Trang cho biết: Việc thành lập, phát triển các mô hình kinh tế tập thể đã phát huy vai trò của hội các cấp, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống hội viên, phụ nữ. Đến nay, các Hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp của phụ nữ đã ổn định sản xuất, chăn nuôi theo hướng lâu dài. Hội sẽ tập trung xây dựng hệ thống thương hiệu dê sạch theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo tính bền vững; phát triển 1 HTX hoa khô nghệ thuật và thành lập thêm 1 THT chăn nuôi dê, tạo điều kiện cho chị em liên kết sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

(baobinhphuoc)