Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Công văn số 894 /ĐCT ngày 20/9/2007 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam
16:15' 21/9/2007

v/v xin ý kiến đại biểu tham gia đóng ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội ĐBPNTQ lần thứ X

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Số:894 /ĐCT

v/v xin ý kiến đại biểu tham gia đóng ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội ĐBPNTQ lần thứ X

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày20 tháng 9 năm 2007

 

 

Kính gửi: ..........................................................................................................................

Đại biểu chính thức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X

 

Sau khi xin ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng Đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã giao cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội tiếp thu tiếp ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tiếp tục hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội.

Do thời gian diễn ra Đại hội chỉ trong 3 ngày, để nhận được nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện và tạo điều kiện cho Tiểu ban Nội dung có thời gian tổng hợp đầy đủ các ý kiến trình Đại hội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã gửi đến các Đoàn đại biểu dự thảo các văn kiện đã tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư để các Đoàn đại biểu tổ chức họp đoàn lấy ý kiến đóng góp trước khi về Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội đã bố trí, sắp xếp Đại biểu về các Đoàn đại biểu của các tỉnh/ thành/ đơn vị nhưng trong thời gian trước khi tổ chức Đại hội, Đại biểu chưa có điều kiện dự sinh hoạt theo đoàn để tham gia đóng góp ý kiến được. Vì vậy, đề nghị Đại biểu nghiên cứu dự thảo Báo cáodự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) qua địa chỉ trang Web của Hội http://hoilhpn.org.vn và tham gia đóng góp ý kiến qua mạng trước ngày 26/9/2007; đồng thời thông báo cho Trường đoàn đại biểu của mình về việc mình tham gia ý kiến với Tiểu ban Nội dung Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN THỊ THANH HOÀ

 

 

Ghi chú: Đại biểu có thể cho ý kiến từng tài liệu bằng cách nhấn vào nút “Gửi phản hồi” tại cuối tài liệu hoặc gửi qua hộp thư: gopydhpnx@yahoo.com or  ykiendhpn@yahoo.com.vn

Các tài liệu liên quan: