Chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 (Bắt đầu từ 1-1-2006)

16/01/2006
Hộ nghèo ở khu vực nông thôn được xác định là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2,4 triệu đồng/người/năm) trở xuống.

Ở khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (3,12 triệu đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

 

Chuẩn nghèo mới này cao gấp hai lần so với chuẩn nghèo cũ. Nếu tính theo chuẩn nghèo mới, tỷ lệ hộ nghèo ở nước ta sẽ tăng từ 7% lên khoảng 22%. Như vậy cả nước sẽ có trên 4 triệu hộ nghèo, trong đó phần lớn tập trung ở nông thôn và miền núi.

Trung tâm Thông tin - Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video