Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ

02/04/2009
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng (khóa X) về “tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá -Hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết Đại hội phụ nữ Việt Nam lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ.

Trang Web Hội LHPN Việt Nam xin được giới thiệu toàn văn Chương trình như sau:
Toàn văn Download

Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video