Công văn của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN gửi các tỉnh thành Hội thực hiện Công điện 81/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/01/2009
Chỉ đạo việc tham gia thực hiện các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Số: 43/ CV-ĐCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc

 

Ngày 15/1/2009, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 81/CĐ-TTg chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu.

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đántheo tinh thần Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành phố, đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về Đoàn Chủ tịch TW Hội trong Báo cáo tình hình công tác Hội tháng 2/2009.

 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi

- Thường trực ĐCT

- Lưu VT

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(đã ký) 

Hoàng Thị Ái Nhiên

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video