Mẫu văn bản về công tác kiểm tra

05/08/2008
(TW Hội LHPN Việt Nam)

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

 

Số:/QĐ - BTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngày….tháng…năm….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra….

-----------------------

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ…..........

Căn cứ…….

Căn cứ…….

Theo đề nghị của …..

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1

 

I. Thành lập Đoàn Kiểm tra …gồm các đồng chí:

1. Đ/c…chức vụ …: Trưởng đoàn

2. Đ/c…chức vụ …: Phó đoàn

3. Đ/c…chức vụ …: Thành viên

4. Đ/c…chức vụ …: Thành viên

 

II. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ….

 

III. Thời gian tiến hành kiểm tra ( ví dụ : 5 ngày từ ngày 19/02/2008)

 

Điều 2

Cơ quan X, các cơ quan tổ chức và các nhân có liên quanđến nội dungkiểm tra có trách nhiệm thực hiện những yêu cầu, kiến nghị của Đoàn kiểm tra theo quyđịnh của Pháp luật và Điều lệ Hội

 

Điều 3.

Các đồng chí…. và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CHỦ TỊCH

----------------------

 

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

 

Số:/KH- PN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngàythángnăm

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA

Về việc …............................................................................

(Kèm theo quyết định số/ QĐ…,ngày…tháng… năm…của…)

 

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Mục đích

2. Yêu cầu

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN

  1. Các bước tiến hành
  2. Thời gian
  3. Địa điểm
  4. Phương tiện

Nơi nhận:TM. ĐOÀN KIỂM TRA

-TRƯỞNG ĐOÀN

- Lưu

 

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

Số:/QĐ - BTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngày….tháng…năm….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật ông (bà)….........

 


 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ…

Căn cứ…………………………………………………………………………….;

Xét Bản tự kiểm kiểm của ông (bà)……………………………………………….;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………..;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thi hành kỷ luật bằng hình thức…đối với ông (bà)…là cán bộ (hội viên)…..

 

Điều 2. ……..và ……….chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CHỦ TỊCH

- Lưu

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN KHIẾU NẠI (TỐ CÁO)

 

Kính gửi: (ghi rõ địa chỉ nơi nhận đơn)

Tên tôi là : (ghi rõ họ tên, địa chỉ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nay, tôi làm đơn xin trình bày một việc như sau: ( Ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan tổ chức, cá nhân bị khiếu nại, nội dung cần khiếu nại hoặc tố cáo và lý do khiếu nại, tố cáo)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị …………….....xem xét, giải quyết.

Địa danh, ngày…..tháng ..…năm……

Người làm đơn

Ký tên

 

 

Lưu ý:

  1. Đơn khiếu nại tố cáo với tư cách cá nhân chỉ do một người trực tiếp ký tên
  2. Nếu đơn do cơ quan, tổ chức gửi thì được viết dưới dạng một công văn đề nghị

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

Số:/QĐ - BTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngày…..tháng …..năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông (bà)….đối với………

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ…

 

Căn cứ………………………………….

Căn cứ……………………………………………………..

Xét đơn khiếu nại của ông (bà)…………………………………………..….

Sau quá trình thẩm tra, xác minh vụ việc, nhận thấy:

1.Nếu nhất trí với khiếu nại của đương sự thì ghi: Khiếu nại của bà …là đúng (một phần hoặc đúng toàn bộ)

2.Nếu không nhất trí với khiếu nại của đương sự thì ghi: Khiếu nại của bà …là hoàn toàn sai. ( Chú ý những điểm bất hợp lý giữa nội dung khiếu nại với thực tế điều tra)

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Về những vấn đề khiếu nại

1.

2.

3.

4…(Giải quyết các vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại)

Điều 2. ………………và ……………………….thi hành quyết định này.

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CHỦ TỊCH

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

Số:/QĐ - BTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngàythángnăm

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật của…………….

------------------------------------------

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ……………….…

Căn cứ…….

Căn cứ…….

Xét đơn của ông (bà)……khiếu nại về việc BCH …thi hành kỷ luật bằng hình thức…(Quyết định số…,ngày…);

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra, xác minh (nếu sửa đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật thì ghi thêm: đã trao đổi ý kiến với BCH hoặc BTV…)

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Chuẩn y hình thức kỷ luật …..…do …..…quyết định đối với đồng chí……

- Nếu sửa đổi hình thức kỷ luật thì ghi: Sửa đổi hình thức kỷ luật…bằng hình thức…đối với đồng chí…

- Nếu xoá bỏ hình thức kỷ luật thì ghi: Xoá bỏ hình thức kỷ luật …..…do………quyết định đối với đồng chí…..…

Điều 2. …và ông (bà)…có trách nhiệm .thi hành quyết định này.

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CHỦ TỊCH

- Lưu

 

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

 

Số:/CV – BTV

V/v chuyển đơn khiếu nại, tố cáo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Địa danh, ngày…tháng…..năm……….

 

Kính gửi …….(2)………..

………….(1)…….nhận được đơn khiếu nại (tố cáo) của ông (bà)…… , ngày….tháng….năm …Nội dung đơn phản ánh những vấn đề sau:

…….(3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều …Luật Khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội thông qua ngày ….. tháng ….. năm ………

Căn cứ Điều lệ Hội LHPN Việt Nam ban hành kèm theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội năm 2008;

……..(1)……..đề nghị …..(2)……..xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả về……..(4)……..

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CHỦ TỊCH

- Lưu

Chú thích:

+ (1): ghi đơn vị chuyển thư

+ (2): ghi đơn vị nhận đơn chuyển

+ (3): ghi tóm tắt những nội dung khiếu tố

+ (4): ghi nơi nhận báo cáo

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

 

Số:/CV – BTV

V/v trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngày …..tháng …năm…..

 

 

Kính gửi ông (bà) …….……………………………………………...

………….(1)…….nhận được đơn khiếu nại (tố cáo) của ông (bà)…… , ngày….tháng….năm …:

Căn cứ Điều …Luật Khiếu nại, tố cáo đã được Quốc hội thông qua ngày …. tháng …..năm ……..;

Căn cứ Điều lệ Hội LHPN Việt Nam ban hành kèm theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội năm 2008;

Đơn khiếu nại, (tố cáo) của ông (bà) thuộc thẩm quyền giải quyết của …(2)….Chúng tôi đã chuyển đơn đến ……(2)……đề nghị xem xét giải quyết..(1)….thông báo để ông (bà) biết và theo dõi.

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CHỦ TỊCH

- Lưu

 

 

Chú thích:

+ (1): Tên đơn vị chuyển đơn

+ (2): Tên cá nhân, đơn vị có thẩm quyền giải quyết

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

Về việc thẩm tra, xác minh

 

 


 

Căn cứ Quyết định số …… ngày ….tháng ….năm …..của ……..vềviệc …………

Hôm nay ngày …………tháng ….năm , vào lúc ….giờ …….., tại …….đã tổ chức thẩm tra xác minh đối với……..

- Thành phần tham gia: (ghi đầy đủ, rõ ràng chức vụ, đại diện cơ quan, tổ chức, nếu có nhân chứng thì ghi rõ họ tên, địa chỉ).

- Diễn biến quá trình thẩm tra, xác minh: (ghi tất cả các số liệu, chi tiết liên quan đến vụ việc; đặc điểm nơi xảy ra vụ việc, lời nói của những người có mặt………….)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

 

Số:/BC - BTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngàythángnăm

 

 

BÁO CÁO

Về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông (bà)…………………….

 

I/ SƠ LƯỢC VỀ NGƯỜI KHIẾU NẠI

-Họ và tên:

-Ngày sinh:

-Nơi ở:

-Trình độ học vấn:

-Nghề nghiệp:

-Đặc điểm nhân thân:

 

II/ TÓM TẮT NỘI DUNG KHIẾU NẠI

 

III/ KẾT QUẢ THẨM TRA, XÁC MINH

Đối chiếu với từng nội dung mà người khiếu nại đã nêu ra để làm rõ và kết luận từng vụ việc cụ thể

 

IV/ KẾT LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Về phía người khiếu nại:

2. Về phía người bị khiếu nại:

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CHỦ TỊCH

- Lưu

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTV HỘI LHPN

 

Số:/BC - BTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Địa danh, ngàythángnăm

 

BÁO CÁO

Về việc giải quyết đơn tố cáo của ông (bà)……………..….

 

I/ SƠ LƯỢC VỀ NGƯỜI TỐ CÁO

-Họ và tên

-Ngày sinh

-Nơi ở

-Trình độ học vấn

-Nghề nghiệp

-Đặc điểm nhân thân

 

II/ TÓM TẮT NỘI DUNG TỐ CÁO

 

III/ KẾT QUẢ THẨM TRA, XÁC MINH

Đối chiếu với từng nội dung mà người tố cáo đã nêu ra để làm rõ và kết luận từng vụ việc cụ thể

 

IV/ KẾT LUẬN VÀ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TỐ CÁO
           

Nơi nhận:TM. BAN THƯỜNG VỤ

-CHỦ TỊCH


- Lưu

______________________________________________________________________

Thông tin liên quan:

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2007 – 2012

Ban Tổ chức Cán bộ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video