Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XI

14/03/2012
(được thông qua tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XI, ngày 14.3.2012)

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3 năm 2012 tại Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội thống nhất quyết nghị:

1/ Thông qua Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 do Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X trình Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trình độ, năng lực, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ từng bước được cải thiện.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nướcvà nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, đa dạng các hình thức tập hợp, vận động phụ nữ, mở rộng tính liên hiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành.

Đại hội nhất trí cao thông qua Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 với mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp lớn, cụ thể như sau:

Mục tiêu:

“Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1.80% trở lên phụ nữ được Hội tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của của Đảng, Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2.100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; trong đó, 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.

3.Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó 400.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10.000 mái ấm tình thương; vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng.

4.Hàng năm tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề.

5.Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề xuất được ít nhất 05 chính sách về các lĩnh vực hỗ trợ gia đình, hỗ trợ các nhóm phụ nữ đặc thù, lao động nữ, phát triển nguồn nhân lực nữ và cán bộ nữ.

6.Hàng năm, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh/thành giám sát được ít nhất 02 chính sách; 100% Hội Liên hiệp phụ nữ cấp quận/huyện, 80% cơ sở Hội giám sát ít nhất 01 chính sách có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

7.100% cán bộ Hội chủ chốt cấp tỉnh đạt chuẩn chức danh theo quy định; 90% trở lên cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

8.Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 75% trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

Khâu đột phá:

1.Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững.

2.Xây dựng được cơ chế qui định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ.

3.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

Nhiệm vụ trọng tâm:

4.Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, nhận thức.

1.Vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

2.Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.

3.Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới.

4.Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

5.Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Giải pháp lớn:

1.Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, giáo dục, truyền thông.

2.Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

3.Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý trong hệ thống Hội, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, hình thức.

4.Đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và phản biện xã hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp Hội.

5.Mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, vận động nguồn lực.

Đại hội quyết định tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá XI, trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xây dựng Kế hoạch hành động toàn khóa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

2/ Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

3/ Đại hội quyết định số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2012 - 2017) gồm 169 uỷ viên; Đại hội đã bầu 163 uỷ viên. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI bầu bổ sung 06 uỷ viên theo cơ cấu đã được Đại hội thông qua, khi có đủ điều kiện.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước tích cực thi đua yêu nước, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video