Quảng Ngãi: 400 cán bộ Hội được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng

24/03/2021
Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII cho 400 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc; cán bộ Hội cấp cơ sở, chi hội trưởng phụ nữ.
Các đại biểu tham gia học tập Nghị quyết

Các đại biểu đã được quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó tập trung vào quan điểm, các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 – 2025; các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025, xây dựng hệ thống chính trị...

Sau khi học tập Nghị quyết, cán bộ Hội có nhiệm vụ nghiên cứu để cụ thể hóa vào các phong trào thi đua, cuộc vận động và chương trình công tác trọng tâm của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Xây dựng chương trình hành động gắn với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, mỗi cán bộ Hội trở thành tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền Nghị quyết sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ; vận động phụ nữ tại địa phương, đơn vị phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung có liên quan tới phụ nữ, trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong các kỳ sinh hoạt tại chi, tổ phụ nữ, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp, chú trọng thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra.

Mỹ Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video