Quy định về chuẩn hộ nghèo (2006 - 2010)

07/09/2005
Ngày 8/7/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/2005/QĐ – TTg về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010

Theo đó, những hộ ở khu vực nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2,4 triệu đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo. Ở khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (3,12 triệu đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo.

Thuý Hiền tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video