Trợ cấp 210.000 đồng/tháng cho trẻ nhiễm HIV/AIDS

18/02/2005
Theo quy định tại Thông tư số 16 do Bộ Lao động - Thương binh -Xã hội ban hành ngày 15/11/2004 (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 168/2004 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội), trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội của nhà nước được cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận bị nhiễm HIV/AIDS sẽ được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt phí nuôi dưỡng thấp nhất bằng 210.000 đồng/trẻ em/tháng.

Theo quy định tại Nghị định 168, mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên thấp nhất do xã, phường quản lý là 65.000 đồng/người/tháng. Mức trợ cấp phí nuôi dưỡng thấp nhất tại cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước là 140.000 đồng/người/tháng (riêng đối với trẻ em dưới 18 tháng tuổi phải ăn thêm sữa mức trợ cấp thấp nhất là 210.000 đồng/trẻ em/tháng; người bị tâm thần mãn tính là 160.000 đồng/người/tháng).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video