Tuyên bố khoá họp lần thứ 49 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc

16/03/2005
Chúng tôi, những người địa diện cho các chính phủ có mặt tại Phiên họp lần thứ 49 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ tại Niu-oóc (Mỹ), nhân kỷ niệm 10 năm Hội nghị thế giới về phụ nữ được tổ chức năm 1995 tại Bắc Kinh, trong bối cảnh kiểm điểm việc thực hiện kết quả Hội nghị và khoá họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ có chủ đề: “Phụ nữ năm 2000: Bình đẳng giới, Phát triển và hoà bình cho thế kỷ 21” và chuẩn bị những đóng góp của Ủy ban tại phiên họp toàn thể cấp cao của Hội đồng họp kiểm điểm Tuyên bố Thiên niên kỷ của LHQ sẽ được tổ chức từ ngày 14-16/9/2005.

Khẳng định lại Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh đã được thông qua tại Hội nghị thế giới lần thứ 4 về phụ nữ và Kết quả của Phiên họp đặc biệt thứ 23 của Đại hội đồng LHQ.

 

Hoan nghênh tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực bình đẳng giới, nhấn mạnh rằng những thách thức và trở ngại trong quá trình thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và Kết quả Phiên họp đặc biệt thứ 23 của Đại hội đồng LHQ vẫn tồn tại; Do đó cam kết hành động hơn nữa để đảm bảo việc thực hiện được đầy đủ và mạnh mẽ hơn.

 

Nhấn mạnh rằng việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh là thiết yếu để đạt được các mục tiêu trong Tuyên bố Thiên niên kỷ và nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa quan điểm giới vào cuộc họp cấp cao kiểm điểm thực hiện Tuyên bố Thiên niên kỷ.

 

Thừa nhận rằng việc thực hiện Tuyên bố Chiến lược hành động Bắc Kinh và việc thực hiện đầy đủ các ràng buộc trong Công ước chống phân biệt đối xử với phụ nữ có tác động qua lại trong việc đạt bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ.

 

Kêu gọi hệ thống LHQ, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức trong xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, cũng như phụ nữ và nam giới, cam kết đầy đủ và tăng cường đóng góp cho việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và kết quả của phiên họp thứ 23 của Đại Hội đồng LHQ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video