TW Hội LHPN Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020

21/07/2020
TW Hội LHPN Việt Nam có kế hoạch tổ chức 63 lớp đào tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020, trong đó có 22 lớp đào tạo khởi sự kinh doanh, 41 lớp đào tạo quản trị kinh doanh tại 22 tỉnh, thành phố.

Căn cứ Công văn số 8922/BKHĐT-PTDN ngày 27/11/2019 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc thông báo kế hoạch hỗ trợ đào tạo DNNVV năm 2019 và công văn số 1934/BKHĐT-PTDN ngày 25/3/2020 của Bộ kế hoạch đầu tư về việc thông báo kế hoạch hỗ trợ đào tạo DNNVV năm 2020, Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng kế hoạch số 820/KH-ĐCT ngày 5/5/2020 và kế hoạch 821/KH-ĐCT ngày 5/5/2020 về  đạo tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019, 2020.

Chi tiết kế hoạch tổ chức các lớp tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 22 - 28/02/2021

Video