Chi tiết văn bản

v/v: ban hành vb lên công thông tin ngày 21/07

Video