“Xây dựng mô hình giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới của Hội LHPNVN”

16/01/2008
Dự án do cơ quan Hợp tác quốc tế Tây Ban Nha tài trợ cho Tổ chức Hoà Bình và phát triển, được thực hiện thông qua Hội LHPNVN. Dự án được thực hiện không chỉ giúp Hội thực hiện tốt quyền và trách nhiệm đã được pháp luật quy định mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nói chung, hướng vào các hoạt động vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Mục tiêu của Dự án: Đến năm 2010, mô hình giám sát pháp luật về bình đẳng giới của Hội LHPN Việt Nam được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả tham gia quản lý nhà nước và phản biện xã hội của Hội LHPN Việt Nam trong việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong các lĩnh vực và duy trì bền vững kết quả bình đẳng giới đã đạt được và giải quyết những thách thức về bình đẳng giới trong quá trình hội nhập.

 

Từ tháng 11/2006 đến tháng 6/2007, TW Hội LHPN Việt Nam hình thành Văn phòng Dự án; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ TW Hội về quản lý, điều hành dự án; tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, hiểu biết về giới, bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, nhân dân các địa bàn thực hiện dự án; đánh giá hệ thống giám sát việc thực hiện pháp luật vì sự tiến bộ phụ nữ hiện tại và tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới.


Từ tháng 7/2007 đến 6/2009, TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng được mô hình giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới của Hội LHPN theo cả chiều dọc và chiều ngang bảo đảm tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả; cán bộ TW Hội và Nghệ An, Thanh Hoá được nâng cao kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và kỹ năng giám sát, truyền thông, thương thuyết, kiến nghị và lồng ghép giới để vận hành thí điểm có hiệu quả mô hình giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới của Hội LHPN Việt Nam.


Từ tháng 7/2009 đến cuối năm 2010, mô hình giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới của Hội LHPN Việt Nam được hoàn thiện và tiến hành một số hoạt động phát sinh có liên quan đến việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và vai trò của Hội LHPN Việt Nam.

Trung tâm Thông tin tư liệu
(Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng mô hình giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới của Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video