Bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

21/05/2016
Ngày bầu cử chính thức 22/5/2016. Trước đó, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức bầu cử sớm.
  • Cả nước có 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 712 Ủy ban bầu cử cấp huyện; 11.162 Ủy ban bầu cử cấp xã; 184 Ban bầu cử ĐBQH; 1.096 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 6.721 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 79.988 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 91.476 Tổ bầu cử.
  • Có 69.265.810 thẻ cử tri được phát tới cử tri
  • Số lượng đại biểu được bầu: 500 ĐBQH trong tổng số 870 ứng cử viên; 3.918 đại biểu HĐND tỉnh; 24.993 đại biểu HĐND huyện và 294.055 đại biểu HĐND cấp xã.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video