Cần đánh giá sát thực tiễn và đưa ra giải pháp phù hợp về các vấn đề lồng ghép giới trong lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực nữ

17/06/2020
Đó là một số ý kiến tại hội nghị do Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tổ chức phản biện, đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp.
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Sáng 16/6/2020, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến từ các ngành liên quan, cán bộ chuyên trách Hội các cấp đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Đã có 13 ý kiến phản biện trực tiếp và nhiều đại biểu gửi văn bản phản biện, góp ý kiến. Các ý kiến tập trung đánh giá cao bố cục các dự thảo văn kiện, các nội dung được soạn thảo, xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, đảm bảo chất lượng nội dung, đầy đủ số liệu, khoa học, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa soi sáng thực tiễn.

Các đại biểu đề nghị các dự thảo văn kiện cần chỉnh sửa, bổ sung đánh giá và nhiệm vụ giải pháp đúng mức, sát thực tiễn hơn về một số nội dung: công tác gia đình, trẻ em; thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực, nhất là lồng ghép giới trong lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực nữ, cán bộ nữ.

Trong các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu đã tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Về tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước, với mục tiêu cụ thể để phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và năm 2045, các ý kiến cho rằng phương án 2 là hợp lý để xác định các tiêu chí phát triển phù hợp với điều kiện của nước ta và cũng như xu thế chung của thế giới.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các đại biểu cho rằng việc đánh giá cần giảm định lượng, tăng định tính, bổ sung số liệu trong đánh giá hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Đề nghị bổ sung nội dung bình đẳng giới, xây dựng gia đình trong mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp; ảnh hưởng của đại dịch COIVD - 19 trong phần bối cảnh, dự báo tình hình. Đại biểu đề nghị cân nhắc một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 cho phù hợp với thực tiễn như: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn, chỉ tiêu số xã, số thôn xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, cân nhắc đưa vào dự thảo xây dựng tầm nhìn chiến lược về phát triển nông nghiệp; chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; sử dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các các tổ chức chính trị-xã hội...

Thông qua hội nghị phản biện xã hội, các ý kiến thể hiện trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ Hội, hội viên phụ nữ trong tỉnh sẽ được tiếp thu để góp phần bổ sung hoàn thiện các Dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Thu Hoài

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video