Cần thay đổi công tác vận động của Mặt trận

18/07/2016
Ngày 14/7 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác năm 2016 cho cán bộ Mặt trận 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Sau Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII được tổ chức vào cuối tháng 9/2014, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã triển khai các chương trình hành động được xác định tại Đại hội, trong đó có việc thực hiện nhiều nghị quyết chuyên đề về đổi mới công tác thông tin, truyền thông; đổi mới công tác dân tộc, công tác tôn giáo; đề án về thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhận định “công tác vận động của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay là hết sức khó khăn”, đơn cử như việc giám sát vấn đề an toàn thực phẩm tại nhiều địa phương.

Khi có nhiều người sẵn sàng vì lợi ích của mình mà vi phạm, thì người làm công tác Mặt trận cần đi đến từng hộ dân, vận động từng người, làm thay đổi trong nhận thức, hình thành văn hóa người dân Việt Nam sản xuất thực phẩm an toàn cho người Việt. Nếu không thay đổi được tư duy của những người sản xuất về trách nhiệm của từng cá nhân với xã hội thì đất nước không thể phát triển được, sức khỏe của người tiêu dùng còn bị ảnh hưởng.

Theo người đứng đầu MTTQ Việt Nam, để đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến được với nhân dân, giúp cho dân hiểu, chủ động tích cực hưởng ứng thì phải qua một khâu rất quan trọng là công tác vận động của Mặt trận. Nếu không có các tổ chức thành viên của Mặt trận, Mặt trận các cấp, không có những người tiêu biểu của Mặt trận thì không thể triển khai một cách đúng mức, đầy đủ việc vận động nhân dân hiểu đúng đường lối, chính sách của Đảng, phát huy sáng tạo để biến đường lối đó thành thực tiễn, mang lại cuộc sống cho mình và góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Vì vậy, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phương thức hoạt động của Mặt trận phải chuyển từ việc chủ yếu sử dụng lực lượng cơ quan chuyên trách của Mặt trận sang phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền trong công tác truyền thông, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội…

Để tiến hành các phong trào, việc hiệp thương và phối hợp với chính quyền các cấp là rất quan trọng, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đồng thời đề nghị kiểm tra lại để chắc chắn trong mỗi cuộc vận động, mỗi phong trào đều có một cơ quan chính quyền phối hợp Mặt trận.

Ngoài ra, việc bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ và xây dựng chế độ chính sách, quan tâm đồng bộ về lương, chế độ và luân chuyển cán bộ trong hệ thống Mặt trận cũng rất quan trọng để bảo đảm công tác.

Về vấn đề giám sát và phản biện xã hội trong năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần có kế hoạch cụ thể, bố trí kinh phí đầy đủ để triển khai giám sát. Về nội dung, cần phối hợp với Trung ương để tập trung vào giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát về môi trường, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn những vấn đề phù hợp để xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát. “Việc giám sát ở từng địa phương phải thực hiện đến cùng, theo dõi chặt chẽ việc giải quyết những kiến nghị đã được gửi tới các cơ quan tổ chức, cá nhân”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ.

Tại hội nghị, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày 4 chuyên đề phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết; Thông tri của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội cũng như công tác này trong năm 2016; Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, tiêu chí đánh giá và xếp loại Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đại diện cho hệ thống Mặt trận 63 tỉnh, thành phố, 2.211 đại biểu đã cùng trao đổi về các chuyên đề nêu trên, lắng nghe ý kiến, bài học, kinh nghiệm thực tiễn tại các địa phương để tiếp thu những nét mới trong công tác Mặt trận, từ đó triển khai hiệu quả tại cơ sở trong thời gian sắp tới.

Theo: Ngọc Quang, http://mnews.chinhphu.vn/ (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video