Cần Thơ: 100 cán bộ Hội được tập huấn tham gia và giám sát thực hiện pháp luật về bầu cử

19/02/2021
100 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội Phụ nữ thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ vừa được tham gia lớp tập huấn công tác tham gia bầu cử và giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
100 cán bộ Hội được tập huấn tham gia và giám sát thực hiện pháp luật về bầu cử

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Cần Thơ cho biết, lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội tham gia hiệu quả vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; góp phần đảm bảo tiêu chuẩn và tỷ lệ nữ ứng cử viên, nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Các học viên tham gia tập huấn đã được nghiên cứu về các cơ sở pháp lý quy định vai trò, trách nhiệm của Hội trong tham gia công tác bầu cử và giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử như: Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Luật bình đẳng giới (Điều 29, Điều 30); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Đặc biệt là các nội dung quy định vị trí, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong tham gia các tổ chức bầu cử và các Hội nghị hiệp thương; tham gia giám sát việc bầu cử; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan bồi dưỡng, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, nữ ứng cử viên và hỗ trợ nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử; tổ chức tuyên tuyền và vận động bầu cử; đảm bảo hoạt động giám sát của các cấp Hội theo đúng pháp luật về bầu cử; có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, cơ quan.

Ban Tg Cần Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video