Chính sách của nhà nước đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

16/05/2022
Theo Điều 25 Luật số 57/2020/QH14 ngày 16 tháng 06 năm 2020, quy định Chính sách đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số như sau:
(Ảnh: Nguồn https://nhandan.com.vn)

1. Ưu tiên cho thanh niên là người dân tộc thiểu số về học tập, lao động, việc làm, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, thể dục, thể thao.

2. Hỗ trợ thanh niên là người dân tộc thiểu số giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu.

3. Ưu tiên lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng và đưa vào quy hoạch để tạo nguồn lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên người dân tộc thiểu số trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

4. Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức ưu tiên tuyển dụng thanh niên là người dân tộc thiểu số.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video