Chính sách mới về tinh giản biên chế

15/08/2007
Ngày 8/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội.

Nghị định gồm có 4 chương, 19 điều. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định là thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến cấp huyện; doanh nghiệp Nhà nước; nông trường, lâm trường quốc doanh.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; người thôi giữ chức lãnh đạo do sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy hoặc không tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, không được bố trí vào vị trí công tác mới; cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn chuyên môn hoặc bị dôi dư, không thể bố trí, sắp xếp được công việc khác; những người không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liền kề; thành viên trong các doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa, giao, bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn; nông trường, lâm trường quốc doanh được sắp xếp lại theo quy định của pháp luật ...

Nghị định đã quy định nguyên tắc tinh giản biên chế phải thực hiện trên cơ sở kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị; phải công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp phải chính xác, trung thực, rõ ràng và không áp dụng đối với những người vì lý do cá nhân xin được vận dụng chính sách tinh giản biên chế.

Nghị định cũng đã quy định Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai tinh giản biên chế theo 7 trình tự cụ thể (Điều 4) và quy định rõ về chính sách với đối tượng tinh giản biên chế, cụ thể:

·Đối với những cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế về hưu trước tuổi, nam từ 55 tuổi đến đủ 59 tuổi, nữ từ 50 đến đủ 54 tuổi, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 20 năm trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí còn không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi; được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương (Điều 5).

·Đối với những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước thì người lao động được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng và được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội. Không áp dụng chính sách này đối với những người đã được giữ lại làm việc ở đơn vị chuyển đổi sang doanh nghiệp hoặc cổ phần hoá và những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế đủ 57 tuổi trở lên đối với nam, đủ 52 tuổi trở lên đối với nữ (Điều 6).

·Đối với những cán bộ, công chức thôi việc thuộc đối tượng tinh giản biên chế xin thôi việc ngay hoặc thôi việc sau khi đi học đều được hưởng những ưu đãi riêng biệt, đảm bảo cho người lao động không bị thiệt thòi (Điều 7).

·Cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc bầu cử (Điều 8)...

Nghị định còn đề cập đến trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tinh giản biên chế và quy định các điều khoản thi hành.

KL. Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video