Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm và làm việc với TW Hội LHPN Việt Nam

19/10/2004
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2004), sáng 15/10, đồng chí Trần Đức Lương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã báo cáo với Chủ tịch nước những kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX.

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội LHPN Việt Nam đã bám sát, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác chỉ đạo của các cấp Hội có sự chuyển hướng mạnh, tập trung và hướng mạnh về cơ sở, dành ưu tiên cho những nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Thực hiện nghị quyết TW 5, khoá IX về nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, các cấp Hội đã quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả. Công tác vận động phụ nữ các dân tộc, tôn giáo được các cấp Hội thực hiện gắn với việc triển khai nghị quyết TW 7 (phần 2). TW Hội đã chỉ đạo các cấp Hội hỗ trợ phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo. Đến nay, bình quân có 65% số phụ nữ được vay vốn làm ăn hiệu quả, tỉ lệ hoàn trả vốn đạt 95%-100%, có 114.764 hộ đã thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội đã thường xuyên nâng cao trình độ, năng lực cán bộ Hội, đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hoá các mô hình hoạt động để thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp phụ nữ, thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Hội đã chủ động đề xuất, tham gia xây dựng pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã biểu dương những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch vui mừng, đáng giá cao Hội LHPN Việt Nam đã bám sát các hoạt động thực tiễn liên quan đến cuộc sống của phụ nữ và gia đình cả về kinh tế, xã hội, văn hoá... Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị Hội LHPN Việt Nam cần tiến hành đổi mới toàn diện hoạt động của Hội theo hướng tập trung cho cơ sở và gắn liền với việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội một cách thiết thực như: phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước vào năm 2005 và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII. Đồng thời tiếp tục kiện toàn bộ máy các cấp Hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí và cán bộ làm công tác cơ sở, tạo điều kiện để phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phấn thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 

 

TT Thông tin - Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video