Công khai dự toán Ngân sách năm 2021 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

06/05/2021
Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và một số văn bản thông tư, quyết định, công văn liên quan, Hội LHPN Việt Nam đăng tải công khai dự toán Ngân sách năm 2021 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Toàn văn văn bản tải về tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video