Hoạt động của các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

25/02/2016
Chủ động, tích cực tham gia công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 nhằm góp phần thực hiện thành công tỷ lệ nữ ứng cử chính thức đạt 35%, trúng cử đạt ít nhất 30%, các cấp Hội LHPN Việt Nam đã, đang và sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực.

Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân quan điểm của Đảng, pháp luật bầu cử

Trong đó tập trung làm rõ nội dung “Đại biểu là phụ nữ: Khi lập danh sách chính thức những người ứng cử, phải bảo đảm ít nhất là 314 người bằng 35% tổng số người trong danh sách ứng cử và phấn đấu trúng cử ít nhất 150 đại biểu bằng 30% tổng số đại biểu Quốc hội” theo Nghị quyết số 1135/2015/UBTVQH13 của UBTVQH13 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XIV; Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt khoản 3 Điều 8 Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp quy định “Số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất ba mươi lăm phần trăm tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ”; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020, tập trung vào chỉ tiêu 35% đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 là nữ.

Tuyên truyền nội dung thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị

Đặc biệt là Nghị quyết 11 – NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước; Tỷ lệ nữ đại biểu qua các kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; vai trò, sự đóng góp cụ thể của các chị trong hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp (nhất là nữ đại biểu thuộc cơ cấu của địa phương); các gương cá nhân phụ nữ, cán bộ nữ điển hình tiên tiến xuất sắc, các nhân tố mới là nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội và địa phương phát động; học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phản ánh kịp thời và đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với các đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tuyên truyền về công tác bầu cử, diễn biến, kết quả bầu cử, hoạt động của Hội tham gia bầu cử.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được bắt đầu sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với các hoạt động cụ thể:

Cấp Trung ương: Xây dựng và phát hành tài liệu sinh hoạt hội viên, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về bình đẳng giới, về vị trí, vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xã hội. Gặp gỡ, cung cấp thông tin cho báo chí về các mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, các vấn đề đang đặt ra đối với việc tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, kết quả nghiên cứu về sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội, những thế mạnh của cán bộ nữ, các đại biểu nữ tiêu biểu, vai trò/ảnh hưởng, tác động của cán bộ nữ/đại biểu nữ/ứng cử viên nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội tại địa phương, thông tin về các nữ ứng cử viên. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền về bầu cử.

Cấp địa phương: Phối hợp cung cấp thông tin cho Hội đồng bầu cử, Ban Tuyên giáo cấp uỷ cùng cấp đề nghị chỉ đạo công tác tuyên truyền đảm bảo thúc đẩy bình đẳng giới trong bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình huyện/tỉnh, các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của địa phương đặt bài hoặc đề nghị đăng bài viết về vấn đề phụ nữ tham chính, mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, về các nữ ứng cử viên…. Đề xuất tổ chức một số cuộc giao lưu truyền hình có sự tham gia của đại diện cấp ủy, cán bộ nữ và người dân địa phương về chủ đề bầu cử và vai trò đại biểu nữ; Mời phóng viên các đài/báo TW thường trú ở địa phương tham dự đưa tin các hoạt động tuyên truyền bầu cử của Hội các cấp. Gửi tin/bài hoạt động của Hội tham gia công tác bầu cử, các nữ ứng cử viên, các gương phụ nữ tiêu biểu để tuyên truyền. Đối với Báo Phụ nữ hoặc trang thông tin điện tử của Hội LHPN các tỉnh/thành phố mở chuyên mục phản ánh ý kiến hội viên, phụ nữ và nhân dân đóng góp ý kiến/bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của cử tri với Quốc hội/HĐND các cấp, tuyên truyền sâu các đơn vị/tập thể/cá nhân nữ điển hình tiêu biểu.

Triển lãm, trưng bày các hình ảnh hoạt động của đại biểu Quốc Hội, HĐND nói riêng (trong đó làm rõ vai trò của đại biểu nữ); Giới thiệu các mô hình, điển hình, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu/đóng góp/khả năng của các ứng cử viên nữ ở địa phương.

Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cửtại trụ sở/phòng làm việc của cơ quan chuyên trách Hội các cấp; Phối hợp với Ban bầu cử các địa phương đưa nội dung bảo đảm bình đẳng giới vào hệ thống bang rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử.

Vận động hội viên phụ nữ tham gia các các cuộc tiếp xúc cử tri và trực tiếp bầu cử tại các điểm bỏ phiếu

Sau bầu cử, tổ chức các hoạt động chào mừng (mít tinh, văn nghệ…), thông tin về đại biểu trúng cử (trong đó tập trung tuyên truyền về đại biểu nữ).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video