Hoạt động tập huấn

25/09/2020
- Quảng Bình: 140 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được tập huấn nâng cao năng lực
- Gia Lai: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác nhân quyền
Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 140 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

- Quảng Bình: 140 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được tập huấn nâng cao năng lực

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 140 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được thông tin về công tác cán bộ nữ và tình hình đội ngũ cán bộ nữ hiện nay; một số kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới; những phẩm chất năng lực cần thiết của nữ lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng ra quyết định; kỹ năng vận động, thuyết phục, khuyến khích, tạo động lực làm việc; kỹ năng phân công, ủy quyền; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền, vận động về giới và bình đẳng giới….

Chương trình tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ nữ được cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng để từ đó phát huy năng lực trên từng vị trí công tác; đồng thời tạo được sự kết nối để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các hoạt động tại cơ quan, đơn vị. Đây cũng là một trong những giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị của Hội LHPN tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương ĐảngChỉ thị 23-CT/TƯ ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

- Gia Lai: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác nhân quyền

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động công tác nhân quyền cho 50 cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN 17 huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu được phổ biến, quán triệt những chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về quyền con người; tổng quan pháp luật Việt Nam về quyền con người; Công tác nhân quyền trong giai đoạn hiện nay; Một số nội dung cơ bản và giải pháp đảm bảo quyền các dân tộc thiểu số; Công tác thông tin, truyền thông phục vụ công tác bảo vệ, đấu tranh về  nhân quyền trong tình hình mới…

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Hội nâng cao kiến thức, kỹ năng, vận dụng vào thực tiễn để tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tại địa phương hiểu rõ được các chính sách của Đảng, Nhà nước về nhân quyền, từ đó nâng cao ý thức thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá chính quyền, gây rối an ninh trật tự tại địa phương. 

Thanh Mẫn, BTc Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video