Hội LHPN Bình Định: Làm tốt dịch vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo

14/08/2008
Bình Định là một tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, diện tích tự nhiên 6.025,1 km2, dân số 1.545.300 người, Toàn tỉnh có 10 huyện và 1 thành phố, trong đó có 3 huyện miền núi; phụ nữ chiếm 50,9% dân số trong đó hội viên phụ nữ toàn tỉnh là 273.946. Nhìn chung kinh tế và đời sống của hội viên còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tương đối cao 44.820 hộ (tính đến cuối năm 2007) trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ 21.780 hộ. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu vốn, thiếu việc làm, thiếu kinh nghiệm trong SXKD, nên dẫn đến thu nhập thấp, mức sống không ổn định.

Trong khi nhiều hội viên đang cần vốn để phái triển kinh tế ổn định đời sống Hội LHPN tỉnh kịp thời nắm bắt Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về "tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác". Đây là thời cơ, điều kiện khai thác tốt nhất nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hội đã chủ động quán triệt sâu sắc Nghị định 78/2002/NĐ-CP đến tận xã, phường, thị trấn, thôn xóm, bản, Tổ vay vốn và hội viên. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh với chi nhánh NHCSXH tỉnh đã sớm ký Văn bản thỏa thuận làm dịch vụ uỷ thác từng phần và có các Văn bản hướng dẫn các cấp Hội PN ký Văn bản thỏa thuận với Phòng giao dịch NHCSXH cùng cấp. Chủ trương chỉ đạo của hội là: Thực hiện tốt 6 công đoạn trong quy trình cho vay, coi trọng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn vay. Phân công Ban chuyên môn và cán bộ theo dõi chương trình. Giữa Hội PN và NHCSXH thường xuyên trao đổi thông tin để kịp bởi tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện.

Trong 5 năm (2003-2007) Hội đã tạo điều kiện cho 39.242 chị vay vốn NHCSXH với doanh số vay các chương trình tín dụng 258.971 triệu đồng, trong đó: trên 10.538 hộ vay vốn thoát nghèo bình quân mỗi hộ vay số tiền 6,62 triệu đồng.

Khôi phục và phát triển 11 làng nghề như nghề chằm nón lá, dệt thổ cẩm, đan nan tre, dệt chiếu cói... Phát triển, mua sắm 15 tàu thuyền, 128 máy may, 3.365 con trâu, 23.301 con bò, 127.753 con lợn, 254.542 con gà vịt. Trồng mới 376 hecta keo lai, 294 hecta keo tràm, 304 hecta mì cao sản.

Song song với việc khai thác vốn, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội PN các cấp vận động chị em tham gia phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Qua 5 năm, bằng nhiều hình thức giúp đỡ ngày công, vốn, con giống... đã có 103.987 lượt hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ vốn ngày công phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Hoàng Diệu
Theo PNVN

CÁC ĐỀ ÁN

Video