Hội LHPN tỉnh Bình Định: Phát huy vai trò đội ngũ hội viên nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội

05/08/2020
Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả xây dựng hội viên nòng cốt giai đoạn 2016 - 2020, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hội viên nòng cốt trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
Các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về xây dựng đội ngũ hội viên nòng cốt

Tham dự hội thảo có đại diện cán bộ Hội LHPN các cấp từ tỉnh đến cơ sở, các chi hội trưởng phụ nữ thôn.

Từ Thị Phụng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định cho biết, tính đến tháng 5/2020, lực lượng hội viên nòng cốt của tỉnh có 63.482 hội viên trong tổng số 236.749 hội viên trên địa bàn dân cư (chiếm 26,81%) trong đó, hội viên nòng cốt là người dân tộc thiểu số 3.742 chị, hội viên nòng cốt là người tôn giáo 2.992 chị; hội viên nòng cốt phát huy tích cực 22.045 hội viên (chiếm tỷ lệ 9,31% ).

Trong những năm qua, 100% hội viên nòng cốt đã phát huy tốt vai trò, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi hội, đa số lực lượng hội viên nòng cốt cùng gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động Hội. Đặc biệt, từ đội ngũ này đã tích cực vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng, đồng thuận thực hiện chủ trương của địa phương về các dự án điện mặt trời, hồ Đồng Mít, xây dựng khu dân cư, dự án nước sạch tự chảy, dự án chăn nuôi; các chủ trương, chính sách liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà xưởng sơ chế hải sản xuất khẩu, lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép...

Tuy nhiên, một số hạn chế trong phát huy vai trò của hội viên nòng cốt như công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động, thuyết phục cho hội viên nòng cốt còn hạn chế; Việc biểu dương, khen thưởng chưa kịp thời, thường xuyên...

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bình Định tiếp tục rà soát, danh sách xây dựng hội viên cốt cán đảm bảo chất lượng, có tâm huyết, nhiệt tình với tổ chức Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; phát huy vai trò của đội ngũ này trong vận động, tuyên truyền hội viên phụ nữ và quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ hội viên nòng cốt, kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện và động viên tình thần cho lực hội viên nòng cốt tích tham gia phong trào và hoạt động Hội để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN cấp cơ sở và phong trào phụ nữ; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Btc Hội LHPN tỉnh Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video