Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi sẵn sàng cho công tác bầu cử

16/05/2016
Với tinh thần trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ trong việc tổ chức các hoạt động tích cực tham gia công tác bầu cử Đai biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương, đơn vị mình; tham mưu với cấp ủy, HĐND và các ngành cùng cấp về cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân là nữ nhằm đảm bảo tỷ lệ cơ cấu theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội LHPN các cấp đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền cho 196.852 chị về công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; tổ chức trên 100 lớp tập huấn, truyền thông về các chuyên đề, nghiệp vụ công tác Hội có lồng ghép tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021cho 5.139 chị là tuyên truyền viên và hội viên phụ nữ.

Kết quả sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, trong tổng số 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, có 06 nữ đại biểu (đạt tỷ lệ 60%); ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 có 34/92 ứng cử viên là nữ (đạt 36,95%); ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện/thành phố, có 13/14 huyện,thành phố có tỷ lệ nữ hiệp thương lần 3 đạt 35% trở lên; ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, có 104/184 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ nữ hiệp thương lần 3 đạt 35% trở lên.Qua các Hội nghị cử tri nơi cư trú, đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, cho thấy các nữ ứng cử viên được nhân dân và hội viên phụ nữ tín nhiệm cao về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác và đảm bảo tiêu chuẩn để cử tri xem xét, lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, Hội LHP tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia gia ứng cử HĐND cấp tỉnh, huyện cho 298 chị. Hội LHPN các huyện, thành phố cũng tiến hành tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho các nữ ứng cử viên, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền về hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên nữ, giới thiệu về tiểu sử và chương trình hành động của các nữ ứng cử viên; vận động phụ nữ tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri và trực tiếp đi bầu cử và bỏ phiếu bầu; nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp phụ nữ trước, trong và sau khi bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh và báo cáo với cấp có thẩm quyền theo quy định.

Hội LHPN tỉnh cũng đã có kế hoạch sau bầu cử sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử, tỷ lệ phụ nữ là đại biểu Quốc hội và HĐND, giới thiệu về các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Việt Hiển

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video