Hội LHPN Việt Nam ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ năm 2007

07/05/2007
Ngày 24/4/2007 Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 39 nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ (PBGDPL) năm 2007

Bản kế hoạch đã xác định Nội dung PBGDPL cho phụ nữ là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội LHPN Việt Nam về công tác PBGDPL; Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ. Hình thức PBGDPL tuỳ theo đặc điểm đối tượng, thời điểm, địa bàn, các cấp Hội lựa chọn việc tổ chức họp, tập huấn, học tập cho cán bộ, hội viên, phụ nữ ; biên soạn, xuất bản tài liệu; thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng, hiện đại; hội diễn, hội thi; xây dựng và phát triển mô hình câu lạc bộ; tư vấn, giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý...

 

Mục đích yêu cầu của hoạt động PBGDPL là nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm pháp luật, biết sử dụng pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nâng cao năng lực, trình độ cán bộ Hội trong tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ và gia đình chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chức năng của Hội. Để đạt được mục đích, yêu cầu các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với ngành tư pháp thực hiện công tác GDPBPL cho phụ nữ một cách thường xuyên, định kỳ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với địa phương và các tầng lớp phụ nữ. 

Trung tâm thông tin.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video