LĐLĐ thị xã Phú Thọ: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 11 “về công tác phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước”

01/08/2011
Thị xã Phú Thọ hiện có tổng số trên 7.200 CNVC, lao động, trong đó nữ có 4.782 người chiếm tỷ lệ 66%.

Thị xã Phú Thọ hiện có tổng số trên 7.200 CNVC, lao động, trong đó nữ có 4.782 người chiếm tỷ lệ 66%. Trong số cán bộ CNVC,LĐ nữ ở thị xã có 1.640 người làm việc ở khối HCSN, và 3.142 người thuộc khối SXKD. Nhìn chung chị em có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tư tưởng an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trịvà Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, LĐLĐ thị xã Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức nữ công các công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai sâu rộng đến đông đảo chị em; phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tham mưu cho cấp ủy địa phương ban hành kế hoạch quán triệt nghị quyết; ban hành chương trình hành động để thực hiện nghị quyết. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 11, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật lao động, giáo dục phẩm chất đạo đức và lối sống, chăm sóc sức khỏe sinh sản… tới đông đảo cán bộ CNVC, lao động trong toàn thị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ, thúc đẩy họ tham gia các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao. Quan trọng hơn, từ việc triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 11, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có sự đánh giá đúng hơn về vai trò, vị trí của người phụ nữ và đã tạo điều kiện cho cán bộ nữ được trực tiếp tham gia quản lý nhà nước, quản lý KT-XH...

Các CĐCS đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ và cán bộ dự nguồn cho các chức danh lãnh đạo thuộc quyền quản lý. Phối hợp với chính quyền chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho nữ CNVC, lao động... Trong 3 năm từ 2007-2010 toàn thị đã có217 chị được bồi dưỡng lý luận chính trị (trong đó có 6 chị học Cao cấp LLCT; 32 chị học Trung cấp LLCT); 118 chị được bồi dưỡng tin học và hàng nghìn nữ CNVC,LĐ được học tập chuyên môn, thi nâng cao tay nghề. Đã có 87 chị được đào tạo đại học. 32 chị được đề bạt giữ chức vụ từ phó phòng, quản đốc phân xưởng trở lên nâng tổng số phụ nữ giữ các chức vụ quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn thị lên gần 200 chị... Trong tổng số 4.782 CNVC, lao động nữ; toàn thị hiện có 463 chị trình độ ĐH và trên ĐH; Cao đẳng và Trung cấp 1.167 chị; thợ có tay nghề từ bậc 3 trở lên có 1.518 chị; trình độ lý luận - trình độ Cao cấp, cử nhân có 27 chị, Trung cấp có 218 chị... Cùng với tham mưu, tạo điều kiện cho nữ CNVC-LĐ có trình độ chuyên môn, tay nghề vững tổ chức công đoàn và Ban nữ công các cấp ở thị xã còn thường xuyên tăng cường các hoạt động phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật liên quan trực tiếp đến lao động nữ, trọng tâm là pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, bình đẳng giới... Hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động theo đúng luật lao động; thương lượng, xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nội dung lao động nữ được hưởng quyền lợi cao hơn quy định của pháp luật như: Lao động nữ được hưởng chế độ con ốm mẹ được nghỉ, trợ cấp thai sản, chế độ đối với phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi… Đồng thời vận động nữ CNVC,LĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện và giúp nhau xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ CNH,HĐH đất nước, LĐLĐ thị xã đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, vận động các cấp công đoàn tham mưu, đề xuất đảm bảo cho cán bộ nữ tham gia quản lý nhà nước, quản lý KT-XH và phát huy có hiệu quả tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tính sáng tạo của mình trong sự nghiệp CNH,HĐH đất nước.

Theo Baophutho

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video