Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến VSATTP

12/06/2007
Trong những năm gần đây, Chính phủ và các bộ ngành liên quan đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo VSATTP.
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP.
  1. Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm Xem chi tiết
  2. Quyết định số 43/2006/QĐ-TTg ngày 20/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010 Xem chi tiết
  3. Nghị định số 163/2005/NĐ-CP ngày 29/12/2005 của Chính phủ về Sản xuất và cung ứng muối Iốt cho người ăn Xem chi tiết
  4. Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao” Xem chi tiết

    Các mẫu đăng ký kèm theo Xem chi tiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video