Năm 2006 – năm đầu thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2006 - 2010

01/08/2006
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH - ĐCT ngày 16/01/2006 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về Kế hoạch hành động của Hội LHPN Việt Nam;

thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2006 - 2010, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch về vận động và chăm sóc phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2006 – 2010; triển khai chương trình phối hợp vận động phụ nữ cao tuổi năm 2006 với Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Quảng Ninh.

 

Chương trình phối hợp vận động tập trung vào một số nội dung hoạt động chính: Tổ chức tuyên truyền vận động phụ nữ cao tuổi chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của Hội LHPN Việt Nam; tổ chức vận động phụ nữ cao tuổi phát huy vai trò, kinh nghiệm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo điều kiện cho phụ nữ cao tuổi sống vui, sống khoẻ, sống có ích và tham gia có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế, chăm sóc sức khoẻ do Hội phụ nữ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức; xây dựng, phát triển đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt là phụ nữ cao tuổi; tạo điều kiện tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ cao tuổi; xây dựng mô hình hoạt động phù hợp nhằm tập hợp và chăm sóc phụ nữ cao tuổi tham gia sinh hoạt.

 

 

 

 

Phòng Tổng hợp

CÁC ĐỀ ÁN

Video