Người nghèo được hỗ trợ 100 nghìn đồng/năm

12/08/2009
Thủ tướng Chính Phủ vừa ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn, với mức từ 80 - 100 nghìn đồng/người/năm.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người dân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nhà nước thuộc vùng khó khăn (quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

Cụ thể, từ 1/1/2010 định mức kinh phí hỗ trợ đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực II, xã biên giới, xã bãi ngang, hải đảo vùng khó khăn là 80.000 đồng/người/năm. Đối với người dân thuộc hộ nghèo ở xã khu vực III vùng khó khăn là 100.000 đồng/người/năm.

Nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn được cân đối trong chi thường xuyên của ngân sách địa phương. Phương thức hỗ trợ sẽ là trực tiếp bằng tiền hoặc hiện vật.

Mục tiêu của chính sách này là hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn; hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước tiếp cận với sản xuất hàng hóa, thông qua hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao.     

Danh sách người nghèo, được hưởng chính sách mới do UBND cấp xã vùng khó khăn lập rồi gửi lên UBND cấp huyện tổng hợp.

Theo Dân trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video