Người tham gia cứu nạn được xét, truy tặng các danh hiệu liệt sỹ, anh hùng

15/05/2009
Đây là nội dung chính tại Thông tư số 92/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm hoạ.

Người tham gia nhim v đt xut tìm kiếm cu nn nếu b tai nn được chăm sóc y tế và được thanh toán tin khám, cha bnh theo chế đ hin hành. Căn c đ xác đnh mc thanh toán da trên cơ s chng t thanh toán tin khám, cha bnh sau khi tr đi s tin bo him do cơ quan bo him chi tr (nếu có).

Đi vi nhng người không thuc đi tượng hưởng lương t ngân sách nhà nước, trong thi gian điu tr ti bnh vin, ngoài s tin h tr khám cha bnh, còn được h tr s tin bng 2 ln mc chi mt ngày công lao đng trung bình.

Trường hp người tham gia nhim v đt xut tìm kiếm cu nn không may b chết trong quá trình trc tiếp thc hin nhim v đt xut tìm kiếm cu nn được chia thành các đi tượng sau:

Người tham gia thuc các đi tượng đóng bo him xã hi bt buc và bo him xã hi t nguyn được bo him xã hi chi tr các chế đ t tut theo quy đnh ca Lut Bo him xã hi và các văn bn hướng dn Lut.

Người tham gia không thuc các đi tượng đóng bo him xã hi: được ngân sách nhà nước h tr tin mai táng phí mc bng 10 tháng lương ti thiu; bi thường cho gia đình có người chết mc bng 36 tháng lương ti thiu.

Đng thi được xét, truy tng các danh hiu lit s, danh hiu anh hùng theo quy đnh ca Pháp lnh ưu đãi người có công và các văn bn hướng dn thc hin Pháp lnh./.

Theo VOV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video