Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện

30/03/2021
Câu hỏi: Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào

Trả lời:

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được thực hiện theo nguyên tắc:

- Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ 40 nghìn dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 40 nghìn dân thì cứ thêm 7 nghìn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu;

Theo Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp 2021-2026, việc xác định tỉnh miền núi, vùng cao làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu căn cứ văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Uỷ ban Dân tộc và cơ quan có liên quan rà soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, công bố trên Trang Thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn).

- Huyện không thuộc trường hợp quy định nêu trên và thị xã có từ 80 nghìn dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 80 nghìn dân thì cứ thêm 15 nghìn dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu;

- Quận, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương  có từ 100 ngàn dân trở xuống được bầu 30 đại biểu; có trên 100 ngàn dân thì cứ thêm 15 ngàn dân được bầu thêm 1 đại biểu nhưng tổng số không quá 35 đại biểu;

- Số lượng đại biểu HĐND ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị cấp xã trực thuộc trở lên do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực HĐND cấp tỉnh, tổng số không quá 40 đại biểu.

Tại kỳ bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, cả nước có tổng số 29 đơn vị cấp huyện ( thuộc 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trở lên. Trên cơ sở đề nghị của địa phương và bảo đảm cân đối chung về tỷ lệ dân số, số đơn vị hành chính của từng địa phương, uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và ra nghị quyết quyết định số lượng đại biểu HĐND các huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 cụ thể từ 37 - 40 cho từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố Thủ Đức.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video