Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

30/03/2021
Câu hỏi: Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện theo nguyên tắc:

- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 02 nghìn dân trở xuống được bầu 15 đại biểu;

- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 02 nghìn dân đến dưới 03 nghìn dân được bầu 19 đại biểu;

Theo Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/1/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp 2021-2026, việc xác định tỉnh miền núi, vùng cao làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu căn cứ văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Uỷ ban Dân tộc và cơ quan có liên quan rà soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, công bố trên Trang Thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia (http://hoidongbaucu.quochoi.vn).

- Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 03 nghìn dân đến 04 nghìn dân được bầu 21 đại biểu; có trên 04 nghìn dân thì cứ thêm 01 nghìn dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu;

- Xã, thị trấn không thuộc các quy định nêu trên có từ 05 nghìn dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có trên 05 nghìn dân thì cứ thêm 2,5 nghìn dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không quá 30 đại biểu;

- Phường có từ 10 nghìn dân trở xuống được bầu 21 đại biểu; có trên 10 nghìn dân thì cứ thêm 05 nghìn dân được bầu thêm 01 đại biểu, nhưng tổng số không 30 đại biểu.
Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video