Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

14/03/2012
(ngày 12.2.2012)

PHÁT BIỂU

của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

(Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012)

______

 

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các Mẹ Việt Nam anh hùng,

Nhân dịp đến dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các vị khách quý, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đội ngũ cán bộ Hội các cấp cùng toàn thể chị em phụ nữ cả nước lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phụ nữ Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có những đóng góp to lớn trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; ngày nay đang tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ đất nước. Chiếm trên 50% dân số và hơn 48% lực lượng lao động xã hội, có mặt trong mọi ngành nghề, trên mọi địa bàn, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, đã và đang vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phụ nữ còn làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên, tổ chức, chăm lo cuộc sống, góp phần rất quan trọng xây dựng tổ ấm gia đình. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, và tiếp tục khẳng định lời dạy của Bác Hồ "Non sông gấm vóc Việt Nam, do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình bày tại Đại hội. Năm năm qua, rõ ràng phong trào phụ nữ nước ta tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; có những bước tiến trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, xoá đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ... Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động phù hợp với từng đối tượng, gắn với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, tạo nên sự chuyển biến về chất trong phong trào phụ nữ. Tổ chức Hội ngày càng phát triển, tỉ lệ hội viên tăng đáng kể, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việc tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp.

Sự trưởng thành của phong trào phụ nữ, cùng những kết quả mà các tầng lớp phụ nữ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Nhiều tập thể, cá nhân là nữ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và Huân chương lao động các hạng; hàng trăm cá nhân là nữ được phong tặng danh hiệu nhà giáo, thầy thuốc ưu tú; nhà giáo, thầy thuốc nhân dân; nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ hai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Hoan nghênh và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ thiện chí, hiệu quả của bạn bè quốc tế đối với phụ nữ và trẻ em Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, 5 năm qua phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội phụ nữ các cấp còn những hạn chế, yếu kém. Đó là, phong trào phát triển chưa đồng đều, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ. Định hướng lãnh đạo, chính sách, phương pháp vận động phụ nữ nhiều lúc còn thiếu cụ thể, chưa sát hợp với từng đối tượng, khu vực, vùng, miền, chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa được đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả thực hiện một số phong trào của Hội chưa cao. Tại Đại hội này, chị em cần trao đổi, thảo luận, xác định rõ phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào phụ nữ và của Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Thưa các vị đại biểu,

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng ta đang chủ trương đẩy mạnh thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chú trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Để thực hiện mục tiêu đó, chúng ta phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của phụ nữ. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định : Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các luật pháp, chính sách đối với lao động nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào cấp uỷ và bộ máy quản lý nhà nước; kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ. Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) cũng đã chỉ rõ : Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần; tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực, đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực.

Tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 mà Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá X trình Đại hội; đặc biệt là mục tiêu và các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định :

Một là, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội Phụ nữ để có những biện pháp cụ thể đưa những quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ, các giới phụ nữ hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ.

Hai là, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị em tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ. Phát động nhiều phong trào thiết thực; vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động như : Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; phụ nữ giúp nhau xoá đói, giảm nghèo; các phong trào vì người nghèo, mái ấm tình thương; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Ba là, trong tình hình hiện nay, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình - gia đình văn hoá, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; chăm sóc, giáo dục trẻ em. Bên cạnh trách nhiệm người công dân, phụ nữ còn có trách nhiệm lớn lao trong gia đình với thiên chức là người mẹ sinh thành và nuôi dạy thế hệ tương lai trở thành người hữu ích cho xã hội. Các cấp hội tiếp tục tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chính sách về hôn nhân - gia đình, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ bà mẹ - trẻ em, bảo vệ môi trường… Phối hợp với các cấp, các ngành, các đoàn thể, bồi dưỡng cho phụ nữ kiến thức về nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao lòng nhân ái, khoan dung, tính dịu hiền, tình đoàn kết, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là khi gặp khó khăn, hoạn nạn; lên án những hành vi vô đạo đức, vô trách nhiệm trong quan hệ gia đình.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội để xây dựng, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Đa dạng hoá nội dung hoạt động nhằm đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ. Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư; cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng thời kỳ để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hoá trong hoạt động của Hội.

Năm là, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới, đồng thời góp phần tạo nguồn cán bộ nữ cho các cấp, các ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động phụ nữ. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh và vị trí công việc. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ qua hoạt động thực tiễn. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành từ Trung ương đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sáu là, vừa qua Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng". Đây là một Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt; thực hiện Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của Hội; đồng thời hướng dẫn để cán bộ, hội viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng vững mạnh, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bảy là, nhiệm kỳ tới của Hội công việc sẽ nhiều thêm, có những việc khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ Hội đủ sức lãnh đạo phong trào và công tác của Hội. Tại Đại hội này, cùng với việc đóng góp vào Báo cáo chính trị, Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung), các đại biểu Đại hội còn một nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội bao gồm các đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo phong trào và công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới; chú ý đến cơ cấu, tỉ lệ cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, công nhân, lao động và cán bộ nữ trẻ có triển vọng.

Tám là, công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội. Các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền gương phụ nữ điển hình tiên tiến; lên án, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

Thưa các vị đại biểu,

Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ XI là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị xã hội. Chúng ta tin tưởng rằng, sau Đại hội này, phong trào phụ nữ nước ta sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa; hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, làm cho nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với những tình cảm thân ái, quý trọng và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi xin chúc Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp. Chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc.

 

__________________

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video