Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

29/10/2008
Trong thời kỳ hội nhập, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy tính năng động, sáng tạo tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ trên quê hương Bà Triệu, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa luôn sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua khơi dậy tiềm năng của phụ nữ, tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của quê hương, đất nước.

Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa luôn phát huy tính năng động, sáng tạo tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, đặc biệt là từ sau Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XV đến nay, hội luôn quan tâm chú trọng chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội. Các cấp hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cùng đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh - quốc phòng. Các nội dung hoạt động của hội đã hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm để tổ chức chỉ đạo các phong trào một cách thiết thực, phù hợp với từng vùng, miền. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, hội vừa tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc, vừa chăm lo bảo vệ lợi ích thiết thực cho phụ nữ, đã thu hút hơn 73 vạn phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt hội. Các hoạt động của hội đã góp phần nâng cao kiến thức năng lực, trình độ mọi mặt cho phụ nữ về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, giúp chị em nắm bắt, vận dụng vào cuộc sống.

Ngoài các hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ, việc thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội là nhiệm vụ quan trọng thể hiện sự lớn mạnh của tổ chức. Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức hội”, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tập trung đầu tư chỉ đạo củng cố cơ sở hội một cách toàn diện. Nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành (BCH) thông qua việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của BCH. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ hội cơ sở bằng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chính trị, văn hóa, nghiệp vụ công tác hội. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ phụ nữ, phát triển hội viên trên cơ sở chỉ đạo xây dựng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát triển các mô hình tập hợp thu hút hội viên trên tất cả các vùng miền nhằm gắn kết phụ nữ các ngành nghề với nhau tăng cường thêm sức mạnh và đa dạng trong hoạt động và phong trào của hội. Trong chỉ đạo, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm về mô hình thu hút hội viên vùng dân tộc, tôn giáo tại huyện Ngọc Lặc nhằm rút ra kinh nghiệm trong việc tập hợp thu hút phụ nữ tham gia tổ chức hội và nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh.

Không chỉ chú trọng phát triển hội viên, các cấp hội còn luôn quan tâm đến tạo việc làm tăng thu nhập cải thiện đời sống cho hội viên. Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ổn định đời sống gia đình, góp phần giảm nghèo; đồng thời phát động phụ nữ làm kinh tế giỏi, tranh thủ các nguồn vốn quốc tế, quốc gia, vốn từ các hoạt động tín dụng- tiết kiệm và tiết kiệm tín dụng để tăng nguồn vốn cho phụ nữ được vay đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng nguồn vốn các cấp hội đang tham gia quản lý là 1.635.072 triệu đồng, giải quyết cho 319.589 lượt phụ nữ vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều cấp hội còn phối kết hợp với các ngành chức năng tổ chức dạy nghề thu hút hàng nghìn lao động có việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ngoài ra, hội còn động viên chị em tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, tham gia ủng hộ “Mái ấm tình thương” nhằm sẻ chia những khó khăn cho các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để chị em vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, tham gia truyền thông kiến thức phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS, v.v... Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp hội đã vận động và tổ chức cho hội viên học tập và đăng ký thực hiện xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đăng ký và ký cam kết thực hiện “Gia đình không có tội phạm và mắc các TNXH”. Xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật” và tổ phụ nữ “Giúp chồng con cai nghiện và không tái nghiện”.

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy tính tự lực, tự cường, tích cực học tập, nâng cao hiểu biết về mọi mặt, tích cực tham gia công tác xã hội, chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình, đạt chuẩn mực “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” vì “bình đẳng, phát triển của phụ nữ”.

Theo báo Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video