Quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử

04/03/2021
Câu hỏi: Việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử được tiến hành như thế nào?

Trả lời:

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội: Theo quy định khoản 2 Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được tính căn cứ theo số dân, số đại biểu được bầu do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử. Cụ thể chậm nhất là ngày 04/3/2021 theo kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/1/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân: Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử. Cụ thể chậm nhất là ngày 04/3/2021 theo kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG.

Ban CSLP TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video