Sau hiệp thương lần 2, tỷ lệ nữ ứng cử ĐBQH đạt 36,65%

07/04/2016
Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, cả nước có 420 nữ ứng cử viên ĐBQH, đạt tỷ lệ 36,65%.

Tổng số người được lập danh sách sơ bộ ứng cử viên ĐBQH sau hiệp thương lần thứ 2 ở cả Trung ương và địa phương là 1.146 người (ở Trung ương là 197 người, địa phương là 949 người), trong đó có 420 nữ, đạt tỉ lệ 36,65%;

Cơ cấu kết hợp chung của người ứng cử trên cả nước như sau: Phụ nữ có 420 người, tỉ lệ 36,65%; người dân tộc thiểu số là 240 người, tỉ lệ 20,94%; người ngoài Đảng là 226 người, tỉ lệ 19,72%; đại biểu Quốc hội khóa XIII tái cử 187 người, tỉ lệ 16,32%; người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 428 người, tỉ lệ 37,35%.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.919 người. Tổng số người ứng cử sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ là 7.552 người, trong đó nữ ứng viên là 2.993 người, đạt tỷ lệ 39,63%.

Còn ở cấp quận/huyện, theo thống kê sơ bộ của 57/63 tỉnh, thành phố, tổng số ứng viên HĐND cấp huyện là 41.360 người, trong đó,nữ ứng viên có 16.360 người, tỉ lệ 39,56%. Cấp xã/phường, thống kê sơ bộ của 55/63 tỉnh, thành phố, tổng số người ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ là 452.056 người, trong đó, sốnữ ứng viên HĐND xã, phường có 170.450 người, tỉ lệ 37,71%.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video