Sẽ dạy nghề cho 1 triệu nông dân mỗi năm

25/02/2009
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, Đề án dạy nghề cho 1 triệu nông dân mỗi năm phải hoàn thành trước ngày 10/3 và lấy ý kiến góp ý hoàn thiện nội dung tại Hội nghị toàn quốc đào tào nghề cho lao động nông thôn tổ chức vào ngày 20/3 tới.

Tại công văn số 56/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thông báo nêu rõ, ngày 10/2/2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Đề án đào tạo nghề cho nông dân đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo cuộc họp của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận: Việc xây dựng Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là vấn đề lớn, cần triển khai sớm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, cần xác định rõ đối tượng, ngành nghề đào tạo hợp lý, chú ý xác định rõ về độ tuổi, tính đặc thù về học vấn, nhận thức, điều kiện học tập theo vùng, miền, dân tộc của lao động nông thôn để đào tạo, đồng thời làm rõ cơ cấu và số lượng lao động nông thôn sẽ được đào tạo trong tổng số 1 triệu lao động hàng năm, bảo đảm bảo từ nay trở đi có đủ lực lượng lao động trẻ làm nông nghiệp ở các vùng trong cả nước...

Cần rà soát lại danh sách các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn, xác định các ngành, nghề cần đào tạo, đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho các cơ sở tham gia đào tạo. Rà soát toàn bộ các cơ chế, chính sách đã có về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bỏ những nội dung không thích hợp, bổ sung kịp thời những nội dung cần thiết, không trùng lặp, chồng chéo và có hiệu quả...

Đề án đặt mục tiêu từ nay đến 2015, phấn đấu đến 2020, trung bình mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% năm 2010 lên 50% vào năm 2020.

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video