Sẽ tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở vào 2009

16/07/2008
Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0h ngày 1/4/2009.

Quyết định nêu rõ, tổ chức Tổng điều tra nhằm thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số, nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ từ năm 2000 - 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ từ năm 2010 đến 2020, phục vụ công tác giám sát thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết.

Cuộc tổng điều tra bao gồm 9 nội dung chính. Trong đó 3 nội dung, dân số chia theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành thị, nông thôn; trình độ học vấn; thực trạng về nhà ở sẽ được điều tra trong toàn bộ dân số cả nước.

Các nội dung còn lại là tình trạng di cư; tình trạng khuyết tật; tình hình lao động việc làm; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư sẽ được điều tra trên phạm vi 15% tổng số dân cả nước.

Cuộc Tổng điều tra sẽ kéo dài trong 15 ngày, số liệu điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý III/2010.

Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương là Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng./.

TTXVN

CÁC ĐỀ ÁN

Video